Moed Katan 1:8-9

משנה ח

ההדיוט תופר כדרכו והאומן מכליב ומסרגין את המטות רבי יוסי אומר אף ממתחין

ר’ עובדיה מברטנורא

ההדיוט תופר כדרכו
הדיוט מקרי כל שאינו יודע לכוין שפה לבגד שתהא שוה ומכוונת בו, אלא מעקם לכאן ולכאן ועושהו רחב במקום זה וקצר במקום אחר

מכליב
עושה תפירות כעין שיני הכלב, שאינן שוין זו כנגד זו אלא אחת למעלה ואחת למטה

מסרגין את המטות
אורגין אותן בחבלין שתי וערב

ממתחין
אם היה ארוג זה ימים רבים ורפו החבלים, ממתחין, אבל לא מסרגין. ואין הלכה כר’ יוסי

————————
משנה ט

מעמידין תנור וכירים ורחים במועד רבי יהודה אומר אין מכבשין את הרחים בתחלה

ר’ עובדיה מברטנורא

מעמידין
בונין ומושיבין ומתקנים תנור שצריך לו במועד. ולפי שתנורים שלהם מטלטלין היו ממקום למקום להכי תני מעמידין

אין מכבשין
מנקרין ומכין בפטיש על הרחים כשהן חלקות יותר מדאי ואין טוחנות יפה. ואין הלכה כרבי יהודה

Download Audio File