Middos 1:5-6

משנה ה

ושבצפון שער הנצוץ וכמין אכסדרה היה ועלייה בנויה על גביו שהכהנים שומרים מלמעלן והלוים מלמטן ופתח היה לו לחיל שני לו שער הקרבן שלישי לו בית המוקד

ר’ עובדיה מברטנורא

וכמין אכסדרה היה
שני כותלים אחד מצד זה ואחד מצד זה לשער, היו בולטין ויוצאים מחוץ לחומת העזרה לצד הר הבית, ועלייה בנויה למעלה על אותן שני כותלים

ופתח היה לו לחיל
באחד מן הכתלים היה פתח היוצא לחיל דהיינו מקום לפנים מחומת הר הבית מחוץ לעזרה והוא קרוי חיל

שער הקרבן
שם מכניסים קדשי קדשים ששחיטתן בצפון

בית המוקד
על שם שמדורות דולקים בה תמיד להתחמם שם הכהנים מפני שהולכים יחפים, קרוי בית המוקד. ובית גדול היה, ולארבע פינותיו היו ארבע לשכות קטנות כדמפרש ואזיל

————————————
משנה ו

וארבע לשכות היו בבית המוקד כקיטונות פתוחות לטרקלין שתים בקדש ושתים בחול וראשי פיספסין מבדילין בין קדש לחול ומה היו משמשות מערבית דרומית היא היתה לשכת טלאי קרבן דרומית מזרחית היא היתה לשכת עושי לחם הפנים מזרחית צפונית בה גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח ששקצום מלכי יון צפונית מערבית בה יורדים לבית הטבילה

ר’ עובדיה מברטנורא

כקיטונות
כחדרים קטנים הפתוחים לבית גדול של מלכים דהיינו טרקלין

שתים בקודש ושתים בחול
שבית המוקד קצתו בנוי בתוך העזרה המקודשת ומקצתו בחול

וראשי פספסין
ראשי קורות יוצאים מן הכותל עד המקום שהוא קודש, כדי לדעת איזה קודש ואיזה חול ולאכול קדשים בקודש

לשכת טלאי קרבן
שהיו שם טלאים מבוקרים לתמידים, כדתנן אין פוחתים מששה טלאים בלשכת טלאים

לשכת עושי לחם הפנים
בית גרמו היו עושים לחם הפנים שם

ששקצום מלכי יון
שהקטירו עליו לעבודה זרה. ובמסכת שקלים ובמסכת תמיד קורא לה לשכת החותמות

בה יורדין לבית הטבילה
באותה לשכה היה יורד הכהן שראה קרי והולך במחילה שתחת בית המקדש לבית הטבילה, ושם מדורה שמתחמם בה הכהן לאחר שטבל ועלה ונסתפג, ולשכת המוקד היא קרויה, והיא פתוחה לבית המוקד הגדול

Download Audio File