Menachos 6:3-4

 משנה ג

כל המנחות הנעשות בכלי טעונות שלש מתנות שמן יציקה ובלילה ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן והחלות בוללן דברי רבי וחכמים אומרים סלת החלות טעונות בלילה הרקיקים משוחים כיצד מושחן כמין כי ושאר השמן נאכל לכהנים

ר’ עובדיה מברטנורא

הנעשות בכלי

כגון מנחת מרחשת ומחבת שהן נעשות בכלי

טעונות שלש מתנות שמן

למעוטי מנחת מאפה תנור שאינה טעונה יציקה

ומתן שמן בכלי קודם לעשייתן

תחלה נותן שמן בכלי שרת ונותן סולת עליו, דכתיב במנחת מרחשת  סולת בשמן תעשה, כלומר תנתן, אלמא דטעונה מתן שמן קודם לעשייתה, ובמנחת מחבת כתיב בלילה ויציקה ולא כתיב בה מתן שמן בכלי תחלה, ובמרחשת כתיב מתן שמן ולא כתיב בה יציקה ובלילה, וגמרינן הך מהך, נאמר קרבנך במרחשת ונאמר קרבנך במחבת, וכיצד הוא עושה נותן שמן תחלה בכלי שרת ונותן עליו את הסולת,ונותן עליה שמן ובוללן, הרי מתן שמן בכלי ובלילה, ולשה במים ואופה בתנור ופותתה ויוצק עליה שמן אחר פתיתה, וזו היא יציקה, הרי שלשתן, וקומץ ומקטיר את הקומץ והשאר נאכל לכהנים

והחלות בוללן דברי רבי

השתא מיירי במנחת מאפה תנור שהיא באה חלות או רקיקים, וכתיב בה סולת חלות מצות בלולות בשמן. רבי סבר חלות בלולות כתיב, שבוללן כשהן חלות. ורבנן סברי סולת בלולה כתיב מלמד שנבללת כשהיא סולת. והלכה כחכמים

חלות טעונות בלילה והרקיקים משוחים

דכתיב חלות בלולות, ולא רקיקים בלולים. רקיקים משוחים, ולא חלות משוחות

כיצד מושחן כמין כי

יונית, שהיא כמין ט שלנו, כהפרשת גודל מן האצבע

———————————————————

משנה ד

כל המנחות הנעשות בכלי טעונות פתיתה מנחת ישראל כופל אחד לשנים ושנים לארבעה ומבדיל מנחת כהנים כופל אחד לשנים ושנים לארבעה ואינו מבדיל מנחת כהן המשיח לא היה מכפלה רבי שמעון אומר מנחת כהנים ומנחת כהן משיח אין בהם פתיתה מפני שאין בהם קמיצה וכל שאין בהם קמיצה אין בהם פתיתה וכולן כזיתים

ר’ עובדיה מברטנורא

כל המנחות הנעשות בכלי

הכא לאו למעוטי מנחת מאפה תנור אתא, דכתיב פתות אותה פתים וגו’ מנחה, לרבות כל המנחות לפתיתה. אלא למעוטי שתי הלחם ולחם הפנים שאין טעונים פתיתה

כופל אחת לשתים

דכתיב פתות אותה פתים. פתות היינו שנים, דכיון דנשבר היינו שתי חתיכות, פתים מרבינן שתהא החתיכה לשתי חתיכות דהיינו ארבעה. יכול יעשנה פירורים, תלמוד לומר אותה פתים, ולא פתיתיה לפתיתים. וכולן פתיתין כזיתים, דסיפא דמתניתין לאו ר’ שמעון קאמר ליה אלא דברי הכל היא, דלאחר שעשה פתיתין כזיתים כופל כל זית לשנים ושנים לארבעה

מכפלה

לא היה מכפלה לארבעה, אלא לשנים. דלא כתיב בה אלא מנחת פתים ולא פתות

רבי שמעון אומר כו’

ואין הלכה כר’ שמעון

Download Audio File