Erchin 6:4-5

משנה ד

היה מין אחד מרובה ומין אחד מועט אין אומרים לו למכור מן המרובה וליקח לו מן המועט אלא נותנין לו שני מינין מן המרובה וכל שיש לו מן המועט המקדיש את נכסיו מעלין לו את תפיליו

ר’ עובדיה מברטנורא

מין אחד מרובה ומין אחד מועט

כגון שלשה מעצדים ומגרה אחת

נותנים לו שנים מן המרובה

 והשלישי נוטל הגזבר

וכל שיש לו מן המועט

מניחים לו ולא זבנינן ליה אחריתי דכי היכי דעד השתא סגי ליה בהכי השתא נמי תסגי ליה דמהו דתימא עד השתא הוו אינשי מושלי ליה משום דהוה ליה מין אחד מרובה לאושולי לאחריני השתא שהגזבר לקח המרובה לא משכח מאן דמושיל ליה הלכך נזבין ליה אחריתי קמשמע לן

 _____________________

משנה ה

אחד המקדיש את נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקחן לשמן אף על פי שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח שאם תלקח לו כסות בשלשים דינר משביח הוא מנה וכן פרה אם ממתינים אותה לאטליס משבחת היא וכן מרגלית אם מעלין אותה לכרך משבחת היא אין להקדש אלא מקומו ושעתו

 

ר’ עובדיה מברטנורא

אין לו בכסות אשתו ובניו

 שאין אלו נכסים שלו

שצבען לשמן

 לשם אשתו ובניו

ולא בסנדלים חדשים

 רבותא אשמועינן דאע”ג דעדיין לא נעלו אותן הרי הן בחזקתן משעת לקיחה

אע”פ שאמרו עבדים נמכרים בכסותן לשבח

כסות יפה שלהן משבחם ומעלה את דמיהן כגון גבי נכסי יתומים שאם תלקח לעבד כסות בשלשים דינר הוא משביח מנה על דמים ששוה עכשיו

לאטליס

ליום השוק

לכרך

שדרך סוחרים לבוא שם וקונים המרגליות ביוקר

אין להקדש אלא מקומו

במרגלית

ושעתו

בעבד דכתיב ונתן את הערכך ביום ההוא שלא ישהה קודש לה’ משמע כל דבר שהוא קודש לה’כגון סתם הקדשות שהן לבדק הביתכולן יהיו נותנים ביום ההוא מיד שלא ישהה אותןוטעמא כתב הרמב”ם דזימנין דאתו לאשהויינהו כדי להשביח ואתו לידי פסידא ומהאי טעמא נמי אין משתכרים בשל הקדש

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now