Erchin 1:3-4

 

משנה ג

הגוסס והיוצא ליהרג לא נידר ולא נערך רבי חנינא בן עקביא אומר נערך מפני שדמיו קצובין אבל אינו נידר מפני שאין דמיו קצובין רבי יוסי אומר נודר ומעריך ומקדיש ואם הזיק חייב בתשלומין

 

ר’ עובדיה מברטנורא

הגוסס

לא נידר, דלאו בר דמים הוא, דלמיתה הוא עומד

 

ולא נערך

דכתיב והעמידו והעריכו, והאי לאו בר העמדה והערכה הוא

 

והיוצא ליהרג

שנגמר דינו בבית דין של ישראל. אבל יוצא ליהרג על פי המלכות, לא שנא מלכות ישראל, ולא שנא מלכות של נכרים, דברי הכל מעריך ונערך

 

לא נידר

דלאו בר דמים הוא

 

ולא נערך

דכתיב כל חרם אשר יחרם מן האדם לא יפדה. ור’ חנינא בן עקביא דאמר נערך, מוקי להאי קרא דכל חרם אשר יחרם לדרשא אחריתי

 

ר’ יוסי אומר כו’

ר’ יוסי ותנא קמא לא פליגי בנודר ומעריך ומקדיש. כי פליגי באם הזיק. תנא קמא סבר, אם הזיק פטור מן התשלומים. ואע”פ שהמזיק חייב בתשלומין מן התורה, מלוה הכתובה בתורה לאו ככתובה בשטר דמיא, אלא כמלוה על פה, ומלוה על פה אינו גובה מן היורשים. ורבי יוסי סבר, מלוה הכתובה בתורה, כמלוה הכתובה בשטר דמיא וגובה מן היורשים. והלכה כתנא קמא. אבל לאחר שתקנו דמלוה על פה גובה מן היורשים, בית דין גובין מממונו ומשלמים מה שהזיק

—————————

משנה ד

האשה שהיא יוצאה ליהרג אין ממתינין לה עד שתלד ישבה על המשבר ממתינין לה עד שתלד האשה שנהרגה נהנין בשערה בהמה שנהרגה אסורה בהנייה

   

ר’ עובדיה מברטנורא

אין ממתינין לה עד שתלד

דמהו דתימא ולדות ממונא דבעל הן כדכתיב כאשר ישית עליו בעל האשה, ולא נפסדינהו מיניה קמשמע לן דכתיב ומתו גם שניהם, גם לרבות את הולד

 

ישבה על המשבר

מקום מושב האשה היולדת קרוי משבר

 

ממתינין לה עד שתלד

דכיון דנעקר לצאת, גופא אחרינא הוא ואינו כגוף אמו

 

נהנין בשערה

לאו שערה ממש קאמר, אלא פאה שהיתה לה משער אשה אחרת קשורה לשערה. ודוקא כשאמרה תנו אותה לבתי או לפלונית, דכיון דאמרה תנו גליא דעתה דלא ניחא לה דתהוי כגופה לאתסורי, וכנטולה מחיים דמיא. אבל בענין אחר אסור, שנויי המת אסורים בהנאה

 

בהמה שנהרגה אסורה בהנאה

אפילו שערה

 

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now