Bikkurim 1:11-2:1

משנה יא

הקונה שלשה אילנות בתוך של חברו מביא וקורא ר’ מאיר אומר אפילו שנים קנה אילן וקרקעו מביא וקורא רבי יהודה אומר אף בעלי אריסות וחכורות מביאין וקורין

ר’ עובדיה מברטנורא

הקונה שלשה אילנות
בסתם, ולא פירש אם קנה קרקע אם לאו

מביא וקורא
דבסתם, קנה קרקע שתחתיהן וחוצה להן. אבל פחות משלשה אילנות בסתם לא קנה קרקע. ור’ מאיר פליג ואמר דאף שני אילנות נמי קנה קרקע, ואין הלכה כר’ מאיר

אף בעלי אריסות וחכירות מביאים וקוראים
דסבר רבי יהודה אריס וחוכר יש לו קנין בארץ כאילו יש לו חלק בה. ואין הלכה כר’ יהודה

—————————-
פרק ב

משנה א

התרומה והבכורים חייבים עליהן מיתה וחומש ואסורים לזרים והם נכסי כהן ועולין באחד ומאה וטעונין רחיצת ידים והערב שמש הרי אלו בתרומה ובכורים מה שאין כן במעשר

ר’ עובדיה מברטנורא

התרומה והבכורים חייבין עליהן מיתה
זר האוכלן במזיד חייב מיתה בידי, שמים דכתיב בתרומה ומתו בו כי יחללוהו ובכורים אקרו תרומה, דאמר מר ותרומת ידך אלו בכורים, שנאמר בהן ולקח הכהן הטנא מידך

וחומש
האוכלן שוגג משלם קרן לבעלים וחומש לכל כהן שירצה

ואסורים לזרים
בחנם היא שנויה, דכיון שחייבין עליהם מיתה וחומש פשיטא שאסורים לזרים. ולר’ יוחנן דאמר חצי שיעור אסור מן התורה, מצינן למימר דתנן אסורים לזרים לחצי שיעור, שהוא אסור מן התורה, ואין בו לא מיתה ולא חומש

והן נכסי כהן
שיכול למכרן וליקח בהן עבדים וקרקעות ובהמה טמאה

ועולים באחד ומאה
אם נתערבו במאה של חולין

וטעונים רחיצת ידים
הבא ליגע בהן צריך ליטול ידיו תחלה, שסתם ידים פוסלות את התרומה ובכורים נמי אקרו תרומה

והערב שמש
טמא שטבל אינו אוכל בתרומה עד שיעריב שמשו, דכתיב ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים, וה”ה לבכורים

משא”כ במעשר
דשרי לזרים, ואסור לקנות בדמי מעשר שני בהמה טמאה ועבדים וקרקעות, ובטל ברוב היכא דאין לו מתירין, והנוגע בו אין טעון רחיצת ידים, ואין צריך הערב שמש דאמרינן טבל ועלה אוכל במעשר

Download Audio File