Bechoros 4:2-3

משנה ב

נולד לו מום בתוך שנתו מותר לקיימו כל שנים עשר חדש לאחר שנתו אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום

 

ר’ עובדיה מברטנורא

כל שנים עשר חודש

משנולד

 

לאחר שנתו

כגון בזמן הזה דצריך לקיימו עד שיפול בו מום

 

אינו רשאי לקיימו אלא עד שלשים יום

מיום שנפל בו המום

 

 ———————————

משנה ג

 השוחט הבכור ומראה את מומו רבי יהודה מתיר רבי מאיר אומר הואיל והוא נשחט שלא על פי מומחה אסור

 

ר’ עובדיה מברטנורא

רבי יהודה מתיר

במומין שבעין מודה רבי יהודה דאסור, מפני שהן משתנים לאחר מיתה שמפני צער מיתה העין משתנה ואע”ג דהשתא מתחזי מום קבוע אי הוי חזי ליה מחיים הוי מתחזי עובר, ולא שרי אלא במומין שבגוף שאינן משתנים. ורבי מאיר סבר גזרינן מומין שבגוף שאינן משתנים אטו מומין שבעין שהן משתנים. והלכה כרבי מאיר

Download Audio File