Avodah Zarah 5:12-Avos 1:1

משנה יב

הלוקח כלי תשמיש מן העובדי כוכבים את שדרכו להטביל יטביל להגעיל יגעיל ללבן באור ילבן באור השפוד והאסכלה מלבנן באור הסכין שפה והיא טהורה

ר’ עובדיה מברטנורא

כלי תשמיש
של סעודה. ודוקא כלי מתכת או כלי חרס המצופים באבר. וכלי זכוכית ככלי מתכות דמי

את שדרכו להטביל
כלומר כלי הראוי ליטהר בטבילה ואינו צריך תיקון אחר, כגון שתשמישו ע”י צונן

יטביל
במקוה הכשר לטבילת אשה, וטבילתו מתירתו

להגעיל
כגון יורות וקדרות של מתכת שתשמישן על ידי רותחין

יגעיל
ברותחין. שמכניסן לתוך יורה מלאה מים רותחין ומשהה אותן בתוכה מעט. וזה אחר שמשפשפן ומסיר החלודה שלהן. ואח”כ מטבילן במקוה הכשר לטבילת אשה והן מותרין

ללבן
כלים שמשתמשים בהן על ידי האור ביבש בלי רוטב, כדמפרש ואזיל, כגון השפודים והאסכלאות

מלבנן באור
עד שיהיו ניצוצות ניתזין מהן, ואח”כ מטבילן והן מותרין

שפה
נועצה בקרקע קשה עשר פעמים, אם אין בה גומות, ואוכל בה צונן. או משחיזה באבן המשחזת שלה, ואוכל בה אפילו רותחין. ואם היו בה גומות, מלבנה. וכולן שנשתמש בהן עד שלא הרתיח, או עד שלא הלבין, ועד שלא הטביל, מותר

סליק מסכת עבודה זרה

——————————————

מסכת אבות

פרק א

משנה א

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה

ר’ עובדיה מברטנורא

משה קבל תורה מסיני
אומר אני, לפי שמסכת זו אינה מיוסדת על פירוש מצוה ממצות התורה כשאר מסכתות שבמשנה, אלא כולה מוסרים ומדות, וחכמי אומות העולם ג”כ חברו ספרים כמו שבדו מלבם בדרכי המוסר כיצד יתנהג האדם עם חבירו, לפיכך התחיל התנא במסכת זו משה קבל תורה מסיני, לומר לך שהמדות והמוסרים שבזו המסכתא לא בדו אותם חכמי המשנה מלבם אלא אף אלו נאמרו בסיני

מסיני
ממי שנגלה בסיני

לזקנים
שהאריכו ימים אחרי יהושע. ואותם הזקנים לזקנים אחרים עד שהגיעו לתחלתם של נביאים שהן עלי הכהן ושמואל הרמתי

לאנשי כנסת הגדולה
מאה ועשרים זקנים היו. זרובבל שריה רעליה מרדכי בלשן, שהיו בימי עזרא כשעלו מן הגולה בבית שני. ומכללם, חגי זכריה ומלאכי ונחמיה בן חכליה וחבריהם. ונקראו כנסת הגדולה לפי שהחזירו העטרה ליושנה יומא ס”ט ע”ב שמשה אמר האל הגדול הגבור והנורא, באו ירמיה ודניאל ולא אמרו גבור ונורא, והם החזירום כבתחלה, לפי שאמרו הן הן גבורותיו הן הן נוראותיו, שאלמלא כן היאך אומה כזו יכולה להתקיים בפני כמה אומות

הם אמרו שלשה דברים
הרבה דברים אמרו, אלא שלשה דברים הללו אמרו הן שיש בהם קיום התורה

הוו מתונים בדין
שאם בא דין לפניך פעם ושתים ושלש, לא תאמר דין זה כבר בא לפני ושניתי ושלשתי בו, אלא הוו מתונים, כלומר ממתינים קודם שתפסקו הדין

והעמידו תלמידים הרבה
לאפוקי מרבן גמליאל דאמר כל תלמיד שאין תוכו כברו אל יכנס לבית המדרש, קמ”ל שמלמדין תורה לכל אדם ואין צריך לבדוק אחריו. ובלבד שלא יהיה ידוע מענינו שמעשיו מקולקלים וסאני שומעניה. אי נמי אשמועינן שאם העמיד תלמידים בבחרותו יעמיד תלמידים בזקנותו, דכתיב בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך

ועשו סייג לתורה
גדר שלא יבא ליגע באיסור תורה, כגון שניות לעריות, ושבות לשבת. דכתיב ושמרתם את משמרתי, עשו משמרת למשמרתי

Download Audio File