Avodah Zarah 4:4-5

משנה ד
ע”ז של נכרי אסורה מיד ושל ישראל אין אסורה עד שתיעבד נכרי מבטל ע”ז שלו ושל חברו וישראל אין מבטל ע”ז של נכרי המבטל ע”ז ביטל משמשיה ביטל משמשיה משמשיה מותרין והיא אסורה

ר’ עובדיה מברטנורא

ע”ז של נכרי אסורה מיד
דכתיב פסילי אלהיהם, משפסלו נעשה לו לאלוה

ושל ישראל עד שתיעבד
דכתיב ושם בסתר, עד שיעשה לה דברים של סתר, כלומר שיעבדנה, שהישראל אינו עובד ע”ז אלא בסתר מפני שמתירא מבית דין

נכרי מבטל ע”ז שלו
דכתיב פסילי אלהיהם תשרפון באש, כשהן נוהגין בהן מנהג אלהות, אבל אם בטלוה הרי אלו מותרים

ושל ישראל
בזמן שיש לו בה שותפות. ואין כן הלכה, דנכרי אין מבטל ע”ז של ישראל אפילו יש לו בה שותפות

וישראל אינו מבטל ע”ז של נכרי
ואפילו נתן לו הנכרי רשות

—————————————–
משנה ה
כיצד מבטלה קטע ראש אזנה ראש חוטמה ראש אצבעה פחסה אף על פי שלא חיסרה בטלה רקק בפניה השתין בפניה גררה וזרק בה את הצואה הרי זו אינה בטילה מכרה או משכנה רבי אומר ביטל וחכמים אומרים לא ביטל

ר’ עובדיה מברטנורא

פחסה
בפניה. מיעכה בקורנס עד שהסיר צורת פניה

גררה
סחוב והשלך בתוך הטיט

אינה בטילה
דלפום שעה רתח עלה, והדר פלח לה

רבי אומר בטלה
פלוגתא דרבי ורבנן כשמכרה לנכרי, אבל מכרה לישראל צורף דברי הכל בטלה. והלכה כחכמים

Download Audio File