Avodah Zarah 2:1-2

פרק ב

משנה א
אין מעמידין בהמה בפונדקאות של עכו”ם מפני שחשודין על הרביעה ולא תתיחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות ולא יתיחד אדם עמהן מפני שחשודין על שפיכת דמים בת ישראל לא תילד את עובדת כוכבים מפני שמילדת בן לע”ז אבל עובדת כוכבים מילדת בת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של עובדת כוכבי’ אבל עובדת
כוכבי’ מניקה בנה של ישראלית ברשותה

ר’ עובדיה מברטנורא

אין מעמידין בהמה בפונדקאות
העשויין להתאכסן שם עוברי דרכים. לפי שהנכרים חשודים על הרביעה. אפילו נקבות אצל נקבות אסור, לפי שהעובדי כוכבים מצויים אצל נשי חביריהם ופעמים שאינו מוצאה ומרביע את הבהמה

ולא תתיחד אשה עמהן
אפילו ביחוד שכיוצא בו אצל ישראל מותר, כגון שאשתו עמו, אצל נכרי אסור, דנכרי אין אשתו משמרתו

לא תילד את הנכרית
מפני שמגדלת בן לעבודה זרה. ובשכר, מותרת, משום איבה

אבל נכרית מילדת את בת ישראל
בזמן שאחרות עומדות על גבה. אבל בינה לבינה לא, שחשודות על שפיכות דמים שמא תהרגנו

—————————————————————

משנה ב
מתרפאין מהן רפוי ממון אבל לא רפוי נפשות ואין מסתפרין מהן בכל מקום דברי רבי מאיר וחכמים אומרים
ברשות הרבים מותר אבל לא בינו לבינו

ר’ עובדיה מברטנורא

רפוי ממון
בהמתו

רפוי נפשות
גופו. ואם אמר לו סם פלוני יפה לך, אפילו רפוי נפשות מותר להתרפאות ממנו

אבל לא בינו לבינו
ואי רואה במראה, מותר. דמימר אמר הנכרי, הואיל ומסתפר הכי אדם חשוב הוא, ומתירא להורגו

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now