Avodah Zarah 1:6-7

משנה ו

מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעכו”ם מוכרין מקום שנהגו שלא למכור אין מוכרין ובכל מקום אין מוכרין להם בהמה גסה עגלים וסייחים שלמים ושבורין רבי יהודה מתיר בשבורה ובן בתירה מתיר בסוס

ר’ עובדיה מברטנורא

אין מוכרין בהמה גסה
דגזרינן מכירה אטו שכירות והשאלה שהיא בהמתו של ישראל ויעשה בה הנכרי מלאכה בשבת. וע”י סרסור דליכא לאחלופי בשכירות שאין הסרסור משכיר. שרי למכרה

שלימים ושבורים
שאף השבורים חזו למלאכה שטוחנים בהם

רבי יהודה מתיר בשבורה
ואין הלכה כר’ יהודה

בן בתירא מתיר בסוס
ואפילו הסוס שהציידים מביאים עליו העופות שצדין בהם. קסבר החי נושא את עצמו. ורבנן סברי דוקא אדם נושא את עצמו הלכך אם לא היה מיוחד אלא לרכוב עליו מותר אבל להביא בעל חי אחר חוץ מאדם אסור. ואין הלכה כבן בתירא

————————
משנה ז

אין מוכרין להם דובין ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בונין עמהם בסילקי גרדום ואצטדיא ובימה אבל בונים עמהם בימוסיאות ובית מרחצאות הגיעו לכיפה שמעמידין בה ע”ז אסור לבנות

ר’ עובדיה מברטנורא

כל דבר שיש בו נזק לרבים
כגון כלי מלחמה חרבות ורמחים

בסילקי
טירה גבוהה. ושם יושבים לדון בני אדם ומפילין אותם משם ומתים

גרדום
בנין אחד והוא עשוי לדון דיני נפשות

איצטדיא
מקום שחוק שמביאים שם שור נגח והורג את האדם

בימה
כעין מגדל קצר וגבוה. עשוי כדי לדחוף האדם משם והוא מת

בימוסיאות
בנינים שאינם לא לצורך ע”ז ולא להמית בני אדם

כיפה
ארקאוולט”ו בלע”ז. דרך עובדי עבודה זרה להעמיד ע”ז בבית מרחצאותיהם

Download Audio File

Relief for the Jewish Community of Houston - Donate Now