No Results Found.

Tohoros 6:8-9
by in
משנה ח בסילקי רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה רבי יהודה אומר אם עומד הוא בפתח הזה ורואה את הנכנסין ואת היוצאין בפתח הלז רשות היחיד לכך ולכך ואם לאו רה”י לשבת ור”ה לטומאה ר’ עובדיה מברטנורא בסילקי פלטיא גדולה. והכי אמרינן בפרק ב’ דיומא לשכת הגזית כמין בסילקי גדולה היתה ורואה את הנכנסים ואת […]
Tohoros 6:6-7
by in
משנה ו ספק רה”י טמא עד שיאמר לא נגעתי ספק רה”ר טהור עד שיאמר נגעתי איזו היא רה”ר שבילי בית גלגול וכן כיוצא בהן רה”י לשבת ורה”ר לטומאה אר”א לא הוזכרו שבילי בית גלגול אלא שהם רה”י לכך ולכך השבילים המפולשים לבורות ולשיחים ולמערות ולגיתות רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה ר’ עובדיה מברטנורא עד […]
Tohoros 6:4-5
by in
משנה ד כל שאתה יכול לרבות ספיקות וספק ספיקות ברה”י טמא בר”ה טהור כיצד נכנס למבוי והטומאה בחצר ספק נכנס ספק לא נכנס טומאה בבית ספק נכנס ספק לא נכנס ואפי’ נכנס ספק היתה שם ספק לא היתה שם ואפי’ היתה שם ספק שיש בה כשיעור ספק שאין בה כשיעור ואפי’ שיש בה ספק טומאה […]
Tohoros 6:2-3
by in
משנה ב ארבע ספיקו’ ר’ יהושע מטמא וחכמים מטהרין כיצד הטמא עומד והטהור עובר הטהור עומד והטמא עובר הטומאה ברה”י וטהרה ברשות הרבים טהרה ברה”י וטומאה ברה”ר ספק נגע ספק לא נגע ספק האהיל ספק לא האהיל ספק הסיט ספק לא הסיט רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרין ר’ עובדיה מברטנורא הטמא עומד מצורע עומד תחת […]
Tohoros 5:9-6:1
by in
משנה ט עד אומר נטמא והוא אומר לא נטמאתי טהור שנים אומרים נטמאת והוא אומר לא נטמאתי ר’ מאיר מטמא וחכ”א הוא נאמן על ידי עצמו עד אומר נטמא ושנים אומרים לא נטמא בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים טהור שנים אומרים נטמא ועד אומר לא נטמא בין ברה”י בין ברשות הרבים טמא עד אומר […]
Tohoros 5:7-8
by in
משנה ז מי שישב ברה”ר ובא אחד ודרס על בגדיו או שרקק ונגע ברוקו על רוקו שורפים את התרומה ועל בגדיו הולכין אחר הרוב ישן ברה”ר ועמד כליו טמאים מדרס דברי ר”מ וחכמים מטהרין נגע בא’ בלילה ואין ידוע אם חי אם מת ובשחר עמד ומצאו מת ר”מ מטהר וחכמים מטמאים שכל הטומאות כשעת מציאתן […]
Tohoros 5:5-6
by in
משנה ה שני שבילין אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהן ועשה טהרות ובא חבירו והלך בשני ועשה טהרות רבי יהודה אומר אם נשאלו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו טהורין ואם נשאלו שניהם כאחד טמאים רבי יוסי אומר בין כך ובין כך טמאים ר’ עובדיה מברטנורא אם נשאלו כל אחד לחכמים על ספיקו בפני […]
Tohoros 5:3-4
by in
משנה ג שני שבילים אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהם ועשה טהרות ונאכלו הזה ושנה וטבל וטהר והלך בשני ועשה טהרות הרי אלו טהורות אם קיימות הראשונות אלו ואלו תלויות אם לא טהר בינתיים הראשונות תלויות והשניות ישרפו ר’ עובדיה מברטנורא הזה ושנה הזה בשלישי ושנה בשביעי אלו ואלו תלויות אע”ג דבשנים שהלכו מוקמינן […]
Tohoros 5:1-2
by in
פרק ה משנה א השרץ והצפרדע ברשות הרבים וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה ועצם מן המת ועצם מן הנבלה וגוש מארץ טהורה וגוש מבית הפרס גוש מארץ טהורה וגוש מארץ העמים שני שבילין אחד טמא ואחד טהור הלך באחד מהם ואין ידוע באיזה מהן הלך האהיל על א’ מהם ואין ידוע על איזה […]
Tohoros 4:12-13
by in
משנה יב ספק החולין זו טהרת פרישות ספק שרצים כשעת מציאתן ספק נגעים בתחלה טהור עד שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה ספקו טמא ספק נזירות מותר ספק בכורות אחד בכורי אדם ואחד בכורי בהמה בין טמאה בין טהורה שהמוציא מחבירו עליו הראיה ר’ עובדיה מברטנורא זו טהרת פרישות דתנן בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, ובגדי […]