No Results Found.

Uktzin 3:11-12
by in
משנה יא חלות דבש מאימתי מיטמאות משום משקה בש”א משיחרחר ב”ה אומרים משירסק ר’ עובדיה מברטנורא מאימתי מיטמאות משום משקה דסתמייהו לאכילה קיימי. ומאימתי מיטמאין טומאת משקין להיות תחילה משיחרחר משיביא עשן ויעשן להבריח הדבורים. לשון לחרחר ריב. שנראה כאילו רוצה לחרחר ריב עם הדבורים. פירוש אחר משיחרחר, שיחמם אותם להוציא דבשם, אע”פ שעדיין לא […]
Uktzin 3:9-10
by in
משנה ט חלב בהמה טהורה אינו מיטמא טומאת נבלות לפיכך הוא צריך הכשר חלב בהמה טמאה מיטמא טומאת נבלה לפיכך אינו צריך הכשר דגים טמאים וחגבים טמאים צריכין מחשבה בכפרים ר’ עובדיה מברטנורא חלב בהמה טהורה שנתנבלה, טהור מטומאת נבילה דכתיב. וחלב נבילה וגו’ יעשה לכל מלאכה, ואפילו מלאכת הקודש במשמע לפיכך הוא צריך הכשר […]
Uktzin 3:7-8
by in
משנה ז הקור הרי הוא כעץ לכל דבר אלא שהוא נלקח בכסף מעשר כפניות אוכלין ופטורות מן המעשרות ר’ עובדיה מברטנורא קור עץ רך הנוסף בראשו של דקל, ואוכלין אותו בני אדם, ובימות הגשמים הוא מתקשה כעץ לכל דבר ואינו מטמא טומאת אוכלין נלקח בכסף מעשר דפרי מפרי וגדולי קרקע הוא כפניות תמרים שלא בשלו […]
Uktzin 3:5-6
by in
משנה ה הקושט והחמס וראשי בשמים התיאה והחלתית והפלפלין וחלות חריע נלקחים בכסף מעשר ואינן מטמאין טומאת אוכלין דר”ע אמר לו ר”י בן נורי אם נלקחים בכסף מעשר מפני מה אינן מטמאין טומאת אוכלים ואם אינן מטמאין טומאת אוכלים אף הם לא ילקחו בכסף מעשר ר’ עובדיה מברטנורא הקושט כך שמו בלע”ז ובערבי. והוא נמנה […]
Uktzin 3:3-4
by in
משנה ג נבלת בהמה טמאה בכל מקום ונבלת העוף הטהור בכפרים צריכין מחשבה ואינן צריכין הכשר נבלת בהמה טהורה בכ”מ ונבלת העוף הטהור והחלב בשווקים אינן צריכין מחשבה ולא הכשר רש”א אף הגמל והארנבת והשפן והחזיר ר’ עובדיה מברטנורא נבלת בהמה טמאה בכל מקום בין בכפרים בין בשווקים צריכין מחשבה דסתמייהו לאו לאכילה ואין צריכין […]
Uktzin 3:1-2
by in
פרק ג משנה א יש צריכין הכשר ואינן צריכים מחשבה מחשבה והכשר מחשבה ולא הכשר לא הכשר ולא מחשבה כל האוכלים המיוחדים לאדם צריכין הכשר ואינן צריכים מחשבה ר’ עובדיה מברטנורא צריכים הכשר מים. כדכתיב וכי יותן מים על זרע ואין צריכין מחשבה לחשב עליהן לאכילה. וכולה מתניתין מפרש לקמן —————————————- משנה ב החותך מן […]
Uktzin 2:9-10
by in
משנה ט קשות שנטעה בעציץ והגדילה ויצאה חוץ לעציץ טהורה אר”ש מה טיבה ליטהר אלא הטמא בטומאתו והטהור יאכל ר’ עובדיה מברטנורא קישות שנטעה בעציץ שאינו נקוב, והוכשרה שם לקבל טומאה ונטמאת, דכתלושה דמיא והגדילה ויצאה חוץ לעציץ ונחשבת כמחובר, לפי שיונקת ושואבת מן הקרקע שחוץ לעציץ טהורה שפרחה לה טומאה משיצאה חוץ לעציץ מה […]
Uktzin 2:7-8
by in
משנה ז עלי ירקות ירוקים מצטרפין ולבנים אינן מצטרפין ר’ אליעזר בר צדוק אומר הלבנים מצטרפין בכרוב מפני שהן אוכל ובחזרים מפני שהן משמרין את האוכל ר’ עובדיה מברטנורא ירוקים מצטרפין דחזו לאכילה לבנים אין מצטרפין דתו לא חזו ובחזרים בחזרת, אע”ג דלבנים לא חזו לאכילה, מכל מקום הוו שומר. ואין הלכה כר’ אלעזר בר […]
Uktzin 2:5-6
by in
משנה ה המחתך לבשל אע”פ שלא מירק אינו חבור לכבוש ולשלוק ולהניח על השלחן חבור התחיל לפרק אוכל שהתחיל בו אינו חבור האגוזים שאמנן הבצלים שחמרן הרי אלו חבור התחיל לפרק באגוזים ולפקל בבצלים אינו חבור האגוזים והשקדים חבור עד שירסס ר’ עובדיה מברטנורא המחתך לבשל כגון מחתך דלועים או בצלים או בשר כדי לבשל […]
Uktzin 2:3-4
by in
משנה ג הרמון והאבטיח שנימוק מקצתו אינו מצטרף שלם מכאן ומכאן ונימוק מן האמצע אינו מצטרף הפטמא של רמון מצטרפת והנץ שלו אינו מצטרף ר’ אליעזר אומר אף המסרק טהור ר’ עובדיה מברטנורא שנימוק מקצתו אין מצטרף דמה שנימוק אינו חשוב אוכל, כיון שנתמסמס ואינו ראוי לאכילה הפטמא של רימון כמין דד יוצא בראש הרמון, […]