No Results Found.

Maaser Sheni 5:1-2
by in
פרק ה משנה א כרם רבעי מציינין אותו בקוזזות אדמה ושל ערלה בחרסית ושל קברות בסיד וממחה ושופך אמר רבן שמעון בן גמליאל במה דברים אמורים בשביעית והצנועים מניחין את המעות ואומרים כל הנלקט מזה יהא מחולל על המעות האלו ר’ עובדיה מברטנורא כרם רבעי מציינין אותו בונים אצלו ציון וסימן, שיכירו שהוא כרם רבעי […]
Sheviis 10:7-8
by in
משנה ז כורת דבורים, רבי אליעזר אומר, הרי היא כקרקע, וכותבין עליה פרזבול, ואינה מקבלת טמאה במקומה, והרודה ממנה בשבת חיב. וחכמים אומרים אינה כקרקע, ואין כותבין עליה פרזבול, ומקבלת טמאה במקומה, והרודה ממנה בשבת, פטור ר’ עובדיה מברטנו כוורת דבורים וכו‘ כשהיא מחוברת בטיט הכל מודים שהיא כקרקע לכל דבר, ואם היתה מונחת על […]
Sheviis 10:5-6
by in
משנה ה פרזבול המקדם, כשר. והמאחר, פסול. שטרי חוב המקדמים, פסולים. והמאחרים, כשרים. אחד לוה מחמשה, כותב פרזבול לכל אחד ואחד. חמשה לוין מאחד, אינו כותב אלא פרזבול אחד לכלם ר’ עובדיה מברטנורא פרוזבול המוקדם שזמנו מוקדם שנכתב בכסליו וזמנו הכתוב בתוכו מתשרי קודם, כשר, מפני שהורע כחו של מלוה בכך, דפרוזבול אינו מועיל אלא […]
Sheviis 10:3-4
by in
משנה ג פרזבול, אינו משמט. זה אחד מן הדברים שהתקין הלל הזקן, כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מה שכתוב בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו’, התקין הלל פרזבול ר’ עובדיה מברטנורא פרוזבול פרוז תקנה, בול עשירים, דכתיב ושברתי את גאון עוזכם, ואמר רב יוסף אלו בולאות שביהודה. […]
Sheviis 10:1-2
by in
פרק י משנה א שביעית, משמטת את המלוה בשטר ושלא בשטר. הקפת החנות, אינה משמטת. ואם עשאה מלוה, הרי זו משמטת. רבי יהודה אומר, הראשון הראשון משמט. שכר שכיר, אינו משמט. ואם עשאו מלוה, הרי זה משמט. רבי יוסי אומר, כל מלאכה שפוסקת בשביעית, משמטת. ושאינה פוסקת בשביעית, אינה משמטת ר’ עובדיה מברטנורא שביעית משמטת […]
Sheviis 9:8-9
by in
משנה ח מי שהיו לו פרות שביעית והגיע שעת הבעור, מחלק מזון שלש סעודות לכל אחד ואחד. ועניים אוכלין אחר הבעור, אבל לא עשירים, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הבעור ר’ עובדיה מברטנורא והגיע שעת הביעור זמן ביעור הפירות לפי מקומן כדתנן לעיל שלש ארצות לביעור ובברייתא שנינו […]
Sheviis 9:6-7
by in
משנה ו המלקט עשבים לחים, עד שייבש המתוק. והמגבב ביבש, עד שתרד רביעה שניה. עלי קנים ועלי גפנים, עד שישרו מאביהן. והמגבב ביבש, עד שתרד רביעה שניה. רבי עקיבא אומר, בכלן עד שתרד רביעה שניה ר’ עובדיה מברטנורא המלקט עשבים לחים אוכלן בלא ביעור עד שייבש לחלוחית הארץ הממתק את הפירות, משם ואילך חייב לבערן […]
Sheviis 9:4-5
by in
משנה ד אוכלין על המפקר, אבל לא על השמור. רבי יוסי מתיר אף על השמור. אוכלין על הטפיחין ועל הדפרא, אבל לא על הסתוניות. רבי יהודה מתיר כל זמן שבכרו עד שלא יכלה הקיץ ר’ עובדיה מברטנורא אוכלים על המופקר אוכלים ממה שבבית על ידי שמצוי מאותו המין בשדה במקום מופקר. אבל אם פסק וכלה […]
Sheviis 9:2-3
by in
משנה ב שלש ארצות לבעור, יהודה, ועבר הירדן, והגליל. ושלש שלש ארצות לכל אחת ואחת. גליל העליון, וגליל התחתון, והעמק. מכפר חנניה ולמעלן, כל שאינו מגדל שקמין, גליל העליון, ומכפר חנניה ולמטן, כל שהוא מגדל שקמין, גליל התחתון. ותחום טבריא, העמק. וביהודה, ההר, השפלה והעמק. ושפלת לוד כשפלת הדרום, וההר שלה כהר המלך. מבית חורון […]
Sheviis 8:11-9:1
by in
משנה יא מֶרְחָץ שֶׁהֻסְּקָה בְּתֶבֶן אוֹ בְקַשׁ שֶׁל שְׁבִיעִית, מֻתָּר לִרְחֹץ בָּהּ. וְאִם מִתְחַשֵּׁב הוּא, הֲרֵי זֶה לֹא יִרְחֹץ ר’ עובדיה מברטנורא ואם מתחשב הוא אם אדם חשוב הוא שבני אדם למדים ממנו צריך להחמיר על עצמו ————————————— פרק ט משנה א הפיגם, והירבוזין השוטים, והחלגלוגות, כסבר שבהרים, והכרפס שבנהרות, והגרגר שלאפר, פטורין מן המעשרות, […]