No Results Found.

Parah 11:9-12:1
by in
משנה ט מצות אזוב שלשה קלחים ובהם שלשה גבעולין ר’ יהודה אומר של שלשה שלשה אזוב שיש בו שלשה קלחים מפסגו ואוגדו פסגו ולא אגדו אגדו ולא פסגו לא פסגו ולא אגדו כשר ר’ יוסי אומר מצות אזוב שלשה קלחים ובהם שלשה גבעולים ושיריו שנים וגרדומיו כל שהוא ר’ עובדיה מברטנורא שלשה קלחין ובהן שלשה […]
Parah 11:7-8
by in
משנה ז כל אזוב שיש לו שם לווי פסול אזוב זה כשר אזוב יון אזוב כוחלית אזוב רומי אזוב מדברי פסול ושל תרומה טמאה פסול ושל טהורה לא יזה ואם הזה כשר אין מזין לא ביונקות ולא בתמרות אין חייבין על היונקות על ביאת המקדש רא”א אף לא על התמרות אלו הן היונקות גבעולין שלא […]
Parah 11:5-6
by in
משנה ה כל הטעון ביאת מים מד”ס מטמא את הקדש ופוסל את התרומה ומותר בחולין ובמעשר דברי ר”מ וחכמים אוסרים במעשר לאחר ביאתו מותר בכולן ואם בא אל המקדש בין לפני ביאתו ובין לאחר ביאתו פטור ר’ עובדיה מברטנורא כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים כגון אכל אוכלין טמאין ושתה משקין טמאין, והידים, והכלים, שנטמאו […]
Parah 11:3-4
by in
משנה ג דבלה של תרומה שנפלה לתוך מי חטאת ונטלה ואכלה אם יש בה כביצה בין טמאה בין טהורה המים טמאין והאוכלה חייב מיתה אין בה כביצה המים טהורין והאוכלה חייב מיתה רבי יוסי אומר בטהורה המים טהורים הטהור לחטאת שהכניס ראשו ורובו לתוך מי חטאת נטמא ר’ עובדיה מברטנורא אם יש בה כביצה דאוכל […]
Parah 11:1-2
by in
פרק יא משנה א צלוחית שהניחה מגולה ובא ומצאה מכוסה פסולה הניחה מכוסה ובא ומצאה מגולה אם יכולה החולדה לשתות הימנה או נחש לדברי רבן גמליאל אי שירד בה טל בלילה פסולה החטאת אינה נצולה בצמיד פתיל ומים שאינן מקודשין נצולין בצמיד פתיל ר’ עובדיה מברטנורא צלוחית של מי חטאת ובא ומצאה מכוסה פסולה שאני […]
Parah 6:4-5
by in
משנה ד נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו המים לחבית פסולים עלי קנים ועלי אגוז כשרים זה הכלל דבר שהוא מקבל טומאה פסול ודבר שאינו מקבל טומאה כשר ר’ עובדיה מברטנורא נתן ידו או רגלו הרי שהיה קילוח יורד מהר מעוקם ואינו יורד לתוך החבית שרוצה למלאותה לקידוש, ונתן ידו למעלה בראש […]
Parah 6:2-3
by in
משנה ב היה קדוש צף על פני המים ר”מ ור”ש אומרים נוטל ומקדש וחכ”א כל שנגע במים אין מקדשין בו זלף את המים ונמצא קדש מלמטן רבי מאיר ורבי שמעון אומרים מנגב ומקדש וחכ”א כל שנגע במים אין מקדשין בו ר’ עובדיה מברטנורא היה קידוש צף על פני המים שנתן על המים אפר הרבה. ולאפר […]
Parah 5:9-6:1
by in
משנה ט שתי אבנים שהקיפן זו לזו ועשאן שוקת וכן שתי ערבות וכן השוקת שנחלקה המים שביניהם אין מקודשין עשאן בסיד או בגפסים והן יכולות להנטל כאחת המים שביניהם מקודשין ר’ עובדיה מברטנורא שהקיפן סמכן זו אצל זו. לשון מקיפין שתי חביות דמסכת ביצה המים שביניהן שבין שתי עריבות ושבין סדק של שוקת. אבל שאר […]
Parah 5:7-8
by in
משנה ז השוקת שבסלע אין ממלאין בה ואין מקדשין בה ואין מזין ממנה ואינה צריכה צמיד פתיל ואינה פוסלת את המקוה היתה כלי וחברה בסיד ממלאין בה ומקדשין בה ומזין ממנה וצריכה צמיד פתיל ופוסלת את המקוה ניקבה מלמטן ופקקה בסמרטוט המים שבתוכה פוסלין מפני שאינן עגולים כלי מן הצד ופקקה בסמרטוט המים שבתוכה כשרים […]
Parah 5:5-6
by in
משנה ה בכל הכלים מקדשים אפי’ בכלי גללים בכלי אבנים ובכלי אדמה ובספינה מקדשין בה אין מקדשין לא בדפנות הכלים ולא בשולי המחץ ולא במגופת החבית ולא בחפניו מפני שאין ממלאין ואין מקדשין ואין מזין מי חטאת אלא בכלי אין מצילין בצמיד פתיל אלא כלים שאין מצילים מיד כלי חרס אלא כלים ר’ עובדיה מברטנורא […]