No Results Found.

Niddah 1:4-5
by in
משנה ד איזו היא בתולה כל שלא ראתה דם מימיה אף על פי שנשואה מעוברת משיודע עוברה מניקה עד שתגמול את בנה נתנה בנה למניקה גמלתו או מת רבי מאיר אומר מטמאה מעת לעת וחכמים אומרים דיה שעתה ר’ עובדיה מברטנורא משיוודע עוברה לסוף שלשה חדשים מיום שנתעברה עד שתגמול עד שישלים לבנה כ”ד חודש. […]
Niddah 1:2-3
by in
משנה ב כיצד דיה שעתה היתה יושבת במטה ועסוקה בטהרות ופרשה וראתה היא טמאה וכולן טהורות אע”פ שאמרו מטמאה מעת לעת אינה מונה אלא משעה שראתה ר’ עובדיה מברטנורא היתה יושבת במטה ועסוקה בטהרות הא דלא תני היתה עסוקה בטהרות ופרשה וראתה, וקתני היתה יושבת במטה, לאשמועינן דמשום דיש לה וסת ודיה שעתה, המטה נמי […]
Mikvaos 10:8-Niddah 1:1
by in
משנה ח אכל אוכלים טמאים ושתה משקים טמאים טבל והקיאן טמאים מפני שאינן טהורים בגוף שתה מים טמאים טבל והקיאם טהורים מפני שהם טהורים בגוף בלע טבעת טהורה נכנס לאהל המת הזה ושנה וטבל והקיאה הרי היא כמות שהיתה בלע טבעת טמאה טובל ואוכל בתרומה הקיאה טמאה וטמאתו חץ שהוא תחוב באדם בזמן שהוא נראה […]
Mikvaos 10:6-7
by in
משנה ו בית שמאי אומרים אין מטבילין חמין בצונן ולא צונן בחמין לא יפים ברעים ולא רעים ביפים בית הלל אומרים מטבילין כלי שהוא מלא משקין והטבילו כאילו לא טבל מלא מי רגלים רואים אותם כאילו הם מים מלא מי חטאת עד שירבו המים על מי חטאת רבי יוסי אומר אפילו כלי מחזיק כור ואין […]
Mikvaos 10:4-5
by in
משנה ד אלו שהם צריכים שיבואו בהן המים הקשר שבפרקסים שבכתף ושפה של סדין צריך למתח ותפלה של ראש בזמן שאינה חוצה ושל זרוע בזמן שהיא עולה ויורדת ושניצן של סנדל ובגדים שהטבילן מכובסין עד שיבעבעו הטבילן נגובין עד שיבעבעו וינוחו מבעבוען ר’ עובדיה מברטנורא פרקסין לבוש התחתון שעל הבשר, והוא פתוח בכתפים, וכשלובשו קושרו […]
Mikvaos 10:2-3
by in
משנה ב הכר והכסת של עור הרי אלו צריכין שיבואו בהם המים כסת עגולה והכדור והאמום והקמיע והתפלה אינן צריכין שיבואו בהם המים זה הכלל כל שאין דרכו להכניס ולהוציא טובלים סתומים ר’ עובדיה מברטנורא הכר הוא ששוכב עליו הכסת הוא שמשים תחת מראשותיו שיבואו בהן המים לתוכן. שדרך כר וכסת של עור להכניס ולהוציא […]
Mikvaos 9:7-10:1
by in
משנה ז מטפחת של זפתין ושל יוצרין ושל מפסלי אילנות אין חוצצין ר’ יהודה אומר אף של קייצין כיוצא בהן זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ ר’ עובדיה מברטנורא זפתין זופתי חביות. אי נמי, עושי הזפת מפסלי אילנות שנוטלים הפסולת מן האילנות. פירוש אחר, כורתי האילנות. לשון פסל לך, שכורת […]
Mikvaos 9:5-6
by in
משנה ה אלו חוצצין בכלים הזפת והמור בכלי זכוכית בין מבפנים בין מבחוץ על השלחן ועל הטבלה ועל הדרגש על הנקיים חוצצין על הבלוסין אינן חוצצין על מטות בעל הבית חוצץ ועל של עני אינו חוצץ על איכוף של בעל הבית חוצץ ועל של זקקין אינו חוצץ ועל המרדעת חוצץ רבן שמעון בן גמליאל אומר […]
Mikvaos 9:3-4
by in
משנה ג אלו שאין חוצצין קלקי הראש ובית השחי ובית הסתרים באיש רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האשה כל המקפיד עליו חוצץ ושאין מקפיד עליו אין חוצץ ר’ עובדיה מברטנורא ובית הסתרים באיש דאיש אינו מקפיד. ואפילו אשה אין מקפדת אלא נשואה כדפרישית ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ והוא שלא יהיה על רוב גופו. […]
Mikvaos 9:1-2
by in
פרק ט משנה א אלו חוצצין באדם חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שבראשי הבנות רבי יהודה אומר של צמר ושל שער אינם חוצצין מפני שהמים באין בהם ר’ עובדיה מברטנורא אלו חוצצין. חוטי צמר וחוטי פשתן והרצועות שהבנות מקלעות בהן שער שבראשן, והן מהודקות בשער שבראש ומונעות המים מליכנס בשער של צמר ושל שער אין […]