Parshat Nitzavim-Vayeilech: Torah Tidbits Audio

Perfect lead-in to Rosh HaShana

TTA for Nitzavim-Vayeilech

Download Audio File