Shabbat for Chanukah 5774: Torah Tidbits Audio

WHY EIGHT?

TTA for Chanuka