The Haftarah for Shabbat Chanukah

The Haftarah for Parshat Vayeishev – Shabbat Chanukah

Download Audio File