Haftarah – Parshat Va’eira

The Haftarah for Parshat Va’eira

Download Audio File