The Haftarah for Parshat Ki Tisa – Parshat Parah

The Haftarah for Parshat Ki Tisa – Parshat Parah

Download Audio File