Hespedim for Rav Moshe Shapira zt”l

This playlist includes hespedim from:

Rav Baruch Dov Povarsky – Rosh Yeshiva of Ponevezh
Rav Yehudah Ades – Rosh Yeshiva of Kol Yaakov
Rav Aviezer Piltz – Rosh Yeshiva of Tifrach
Rav Aryeh HaKohen Feldman (son-in-law)
Rav Shmuel Shapira (son)
Rav Shlomo Shapira (son)
Rav Avraham Shapira (son)

PLUS:

Legacy: Reflections in Response to the Petira of Maran HaGaon HaRav Moshe Shapira ZT”L by Rabbi Yochanan Bechhofer

(Click the forward button on the player to proceed to the next item)