#13 Beinyan Aiyarois Mesupokois Mukofois Choimah Mimois Yehoshua Leinyan Mikra Megillah

Ubeinyan Sofek Deoraissa Shenisgalgal LeSofeik Derabanon   Ubeinyan Sofeik Derabanon Lekula Betarti Desasri

Download Audio File