#13 Beinyan Aiyarois Mesupokois Mukofois Choimah Mimois Yehoshua Leinyan Mikra Megillah

Ubeinyan Sofek Deoraissa Shenisgalgal LeSofeik Derabanon   Ubeinyan Sofeik Derabanon Lekula Betarti Desasri

Shiur provided courtesy of Madison Art Shop.

Download Audio File