Zevachim 8:10-11

משנה י

הנתנין מתנה אחת שנתערבו בנתנין במתנה אחת ינתנו מתנה אחת מתן ארבע במתן ארבע ינתנו במתן ארבע מתן ארבע במתנה אחת רבי אליעזר אומר ינתנו במתן ארבע רבי יהושע אומר ינתנו במתנה אחת אמר לו רבי אליעזר והרי הוא עובר על בל תגרע אמר לו רבי יהושע והרי הוא עובר על בל תוסיף אמר לו רבי אליעזר לא נאמר בל תוסיף אלא כשהוא בעצמו אמר לו רבי יהושע לא נאמר בל תגרע אלא כשהוא בעצמו ועוד אמר רבי יהושע כשנתת עברת על בל תוסיף ועשית מעשה בידך וכשלא נתת עברת על בל תגרע ולא עשית מעשה בידך

ר’ עובדיה מברטנורא

הנתנין במתנה אחת

בגמרא מפרש כגון כוס דם בכור שנתערב בכוס דם מעשר

ינתנו מתנה אחת

מכל כוס וכוס יתן מתנה אחת מכוס זה ומתנה אחת מכוס זה

מתן ארבע במתן ארבע

כגון דם עולה בדם שלמים או בדם אשם, ששניהם טעונים שתי מתנות שהן ארבע ושניהם תחתונים

מתן ארבע במתן אחד

כגון עולה בבכור ששניהם תחתונים

רא”א ינתנו במתן ארבע

ורואה אני את מתנות היתירות הניתנות מדם הבכור כאילו הם מים. ואין זה בל תוסיף

במתנה אחת

שלא יעבור על בל תוסיף. וידי עולה יצא, דכל הנתנים על מזבח החיצון שנתנן במתנה אחת כיפר

ולא עשית מעשה בידך

ואינו דומה עושה מעשה, ליושב ואינו עושה ואיסור בא מאיליו. והלכה כרבי יהושע

——————————————-

משנה יא

הנתנין בפנים שנתערבו עם הנתנין בחוץ ישפכו לאמה נתן בחוץ וחזר ונתן בפנים כשר בפנים וחזר ונתן בחוץ רבי עקיבא פוסל וחכמים מכשירים שהיה רבי עקיבא אומר כל הדמים שנכנסו לכפר בהיכל פסול וחכמים אומרים חטאת בלבד רבי אליעזר אומר אף האשם שנאמר כחטאת כאשם

ר’ עובדיה מברטנורא

הנתנין בפנים כו’ ישפכו לאמה

דלא אמרינן רואים, ואסור לשנות את אלו מפני הכשרן של אלו. ורבי אליעזר דסבר אמרינן רואין, לא פליג הכא. דהיכי לעביד, ניתיב לחוץ והדר לפנים, כשם שמצוה להקדים עליונים לתחתונים כך מצוה להקדים פנימי לחיצון, דפנימי חשוב. ניתיב בפנים והדר ניתיב בחוץ, כיון דאיכא חטאת ואשם שאם נתערב דמם בדמים הפנימים לא מצי למימר יתן בפנים ואחר כך יתן בחוץ משום דמפסלי חיצונים, לא פסיקא ליה. וא”ת לפסלינהו לחיצונים כדי להכשיר פנימים. למפסלינהו בידים לא קאמר ר’ אליעזר, ומוטב להמתין עד שקיעת החמה ויפסלו מאליהן וישפכו לאמה

נתן בחוץ

כהן שלא נמלך ונתן מתערובת זו בחוץ, כשר

ר’ עקיבא פוסל

החיצון. שכל דמים החיצונים שנכנסו לפנים נפסלו

וחכמים מכשירים

בכל הקרבנות, חוץ מחטאת החיצונה דמיפסלא משום וכל חטאת אשר יובא כו’. והלכה כחכמים

Download Audio File