Zevachim 14:5-6

משנה ה

באו לגלגל והותרו הבמות קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים בכל מקום 

ר’ עובדיה מברטנורא

באו לגלגל

ולא היה שם בית אלא יריעות המשכן של מדבר 

הותרו הבמות

דרחמנא אמר אשר ישחט במחנה וכו’ ואל פתח אוהל מועד לא הביאו, פרט לגלגל שלא היה שם מחנה, שכבר בטלו המחנות והתחילו להיות נפוצים בכל הארץ. ומהאי טעמא נמי קדשים קלים נאכלין בכל מקום, שהרי לא היה שם מחנה כמו שהיה במדבר 

—————————————————————

משנה ו

באו לשילה נאסרו הבמות לא היה שם תקרה אלא בית של אבנים מלמטן ויריעות מלמעלן והיא היתה מנוחה קדשי קדשים נאכלים לפנים מן הקלעים קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה

 

ר’ עובדיה מברטנורא

באו לשילה נאסרו הבמות

דכתיב כי לא באתם עד עתה אל המנוחה, מכלל דכשיבואו אל המנוחה, הבמות אסורות. ומנוחה זו שילה שהיתה שם מנוחה שלא היו נוסעים ממקום למקום כמו במדבר 

בית של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה

דכתיב ותביאהו בית ה’ שילה, אלמא בית היה, וכתיב ויטוש משכן שילה, אלמא של יריעות היה, מלמד שלא היה שם תקרה אלא בית של אבנים מלמטה ויריעות מלמעלה

ומעשר שני בכל הרואה

ולעיל לא תני מעשר שני, לפי שכל י”ד שנה שהיו בגלגל לא נתחייבו במעשרות עד שכבשו וחלקו. ובכל הרואה היינו בכל מקום שרואין משם שילה, דאמר קרא השמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, בכל מקום אשר תראה אי אתה מעלה, אבל אתה אוכל בכל מקום שאתה רואה

 

Download Audio File