Zevachim 10:7-8

משנה ז

ובכולם הכהנים רשאין לשנות באכילתן לאכלן צלויים שלוקים ומבושלים ולתת לתוכן תבלי חולין ותבלי תרומה דברי רבי שמעון רבי מאיר אומר לא יתן לתוכו תבלי תרומה שלא יביא את התרומה לידי פסול

 ר’ עובדיה מברטנורא

ובכולן

בכל הנאכלים

רשאים הכהנים לשנות באכילתן

כגון לאכלן צלויין מבושלין ושלוקין. דבמתנות כהונה כתיב לך נתתים למשחה, לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים צלי שלוק ומבושל ובמטעמים ותבלין

שלא יביא את התרומה לידי פסול

לפי שהתבלין שבלעו טעם הקדשים אם יבואו לידי נותר הרי הן באזהרה משום טעם הקדשים שבלוע בהן

—————————————————————

משנה ח

אמר רבי שמעון אם ראית שמן שהוא מתחלק בעזרה אין אתה צריך לשאול מה הוא אלא מותר רקיקי מנחות ישראל ולוג שמן של מצורע אם ראית שמן שהוא נתון על גבי האשים אין אתה צריך לשאול מה הוא אלא מותר רקיקי מנחות כהנים ומנחת כהן המשיח שאין מתנדבים שמן רבי טרפון אומר מתנדבים שמן

ר’ עובדיה מברטנורא

שהוא מתחלק

לאכילת כהנים

מותר רקיקי מנחת ישראל

מנחת מאפה שבאה חלות ורקיקין. חלות בוללן, ורקיקין מושחן. ואמר ר’ שמעון במסכת מנחות משחן כמין כ”י, ושאר השמן נאכל לכהנים

מותר רקיקי מנחת כהנים

דמנחת כהנים כולה כליל, השמן שצף על גבה ונותר שאינו נבלע בה, שורפים אותו בפני עצמו

ומותר מנחת כהן המשיח

לפי ששמנה מרובה, שלשה לוגין לעשרון, ומתוך שהיא אפויה תחלה אין שמנה נבלע בפתיתיה וצריך להקטיר המותר בפני עצמו

שאין מתנדבים שמן

לפיכך לא יעלה על דעתך שיהא השמן המתחלק או הנקטר נדבה

ר’ טרפון אומר מתנדבים שמן

בפני עצמו. ואין פחות מלוג. ונשרף בפני עצמו. והלכה כר’ טרפון. וכן הלכה שמתנדבים יין בפני עצמו ואין מתנדבים פחות משלשה לוגין, וזורקין אותו על גבי האשים ונשרף שם. ואע”ג דהוא מכבה אש המערכה ורחמנא אמר לא תכבה, הואיל ואינו מתכוין לכבות שרי, דכרבי שמעון קיימא לן דדבר שאינו מתכוין מותר. ולא הוי פסיק רישיה. דאפשר שתהיה האש גדולה וחזקה ותנצח את היין ולא יכבנה

Download Audio File