Yoma 8:4-5

משנה ד

התינוקות אין מענין אותן ביום הכפורים אבל מחנכין אותם לפני שנה ולפני שנתים בשביל שיהיו רגילין במצות

ר’ עובדיה מברטנורא

אין מענין אותם
אין חייבין למנוע מהן מאכל

מחנכין אותן
לשעות. היה רגיל לאכול בארבע שעות מאכילין אותו בחמש או בו’ כפי כח הבן

קודם לשנה
שנה אחת קודם לפרקו, אם התינוק חולה ותש כחו ואינו יכול לסבול

וקודם לשתים
או שתי שנים קודם פרקו אם התינוק בריא. ופרקן הוי התינוקת בת י”ב שנה ויום אחד שאין דרכה להביא סימנים עד זמן זה ואז היא בת עונשין. ופרקו של תנוק הוי בן י”ג שנה ויום אחד וקודם זה אינו בר עונשין

———————–
משנה ה

עוברה שהריחה מאכילין אותה עד שתשיב נפשה חולה מאכילין אותו על פי בקיאין ואם אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו עד שיאמר די

ר’ עובדיה מברטנורא

עוברה שהריחה
העובר מריח ריח התבשיל והיא מתאוה לו, ואם אינה אוכלת שניהם מסוכנים

על פי בקיאים
רופאים מומחין באומנותן

אין שם בקיאין מאכילין אותו על פי עצמו
הכי מפרשה מתניתין בגמרא, בד”א דסומכין על דברי בקיאין, בזמן שהחולה אומר איני צריך או שותק אבל אמר צריך, אין שם בקיאין כלל כלומר אין בקיאותן חשובה לכלום אבל מאכילין אותו ע”פ עצמו. ואף על פי שהבקיאין אומרים אינו צריך

image

Download Audio File