Yoma 8:2-3

משנה ב

האוכל ככותבת הגסה כמוה וכגרעינתה והשותה מלא לוגמיו חייב כל האוכלין מצטרפין לככותבת וכל המשקין מצטרפין למלא לוגמיו האוכל ושותה אין מצטרפין

ר’ עובדיה מברטנורא

ככותבת
תמרה גסה. והיא פחות מכביצה. ואף ע”ג דכל שעורי אכילה בכזית היינו משום דכתיב בהו אכילה אבל הכא דלא כתיב אלא אשר לא תעונה גמירי דבבציר מככותבת לא מיתבא דעתיה והוי מעונה. ומיהו קיי”ל דחצי שעור אסור מן התורה אלא שאין חייבין כרת ולא לוקין אלא על כשיעור

כמלא לוגמיו
כל שאילו יסלקנו לצד אחד יהיה אותו הצד בולט ונראה נקרא מלא לוגמיו. ושעור זה באדם בינוני הוא פחות מרביעית

———————————
משנה ג

אכל ושתה בהעלם אחת אינו חייב אלא חטאת אחת אכל ועשה מלאכה חייב שני חטאות אכל אוכלין שאינן ראויין לאכילה ושתה משקין שאינן ראויין לשתייה ושתה ציר או מורייס פטור

ר’ עובדיה מברטנורא

אינו חייב אלא חטאת אחד
דמחד קרא נפקי אכילה ושתיה וחד שמא הוא

אכל ועשה מלאכה
מתרי קראי נפקי ותרי שמות נינהו

image

Download Audio File