Yoma 7:1-2

פרק ז

משנה א

בא לו כהן גדול לקרות אם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא ואם לא קורא באצטלית לבן משלו חזן הכנסת נוטל ספר תורה ונותנו לראש הכנסת וראש הכנסת נותנו לסגן והסגן נותנו לכהן גדול וכהן גדול עומד ומקבל וקורא עומד וקורא אחרי מות ואך בעשור וגולל ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב כאן ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה ומברך עליה שמנה ברכות על התורה ועל העבודה ועל ההודאה ועל מחילת העון ועל המקדש בפני עצמו ועל ישראל בפני עצמן ועל הכהנים בפני עצמן ועל שאר התפלה

ר’ עובדיה מברטנורא

בא לו כהן גדול לקרות
פרשת היום

בבגדי בוץ
שעבד בהם עבודת היום

קורא
שמותר ללבוש בגדי כהונה אפילו שלא בשעת עבודה, דבגדי כהונה נתנו ליהנות בהן

באצטלית
לבוש עשוי כמין חלוק לבן

משלו
שקריאת הפרשה אינה עבודה

חזן הכנסת
שמש

ראש הכנסת
על פיו נחתכים כל צרכי הכנסת, מי מפטיר ומי פורס על שמע ומי עובר לפני התיבה. ונותנים ס”ת מזה לזה משום יקרא דכהן גדול להראות שיש שררות הרבה למטה ממנו

עומד ומקבל
מכלל דעד השתא יושב הוה, נמצינו למדים דבעזרת נשים היה קורא, דאי בעזרת ישראל וכ”ש במקום המקודש יותר ממנה אסור לישב אלא למלכי בית דוד הותר להם לישב בעזרה, דכתיב ויבא המלך דוד וישב לפני ה

וקורא אחרי מות ואך בעשור
שבפרשת אמור. שמותר לדלג בתורה בענין אחד כשהוא קרוב בכדי שלא יפסיק התורגמן. אבל אם קודם שיגלול ס”ת עד מקום הדלוג יפסיק התורגמן המתרגם פסוק שקרא הקורא, אסור לדלג ולגלול, שנמצאו צבור יושבים ומצפים ואין זה כבוד הצבור

יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן
שלא להוציא לעז על ספר תורה, כשרואין אותו קורא פרשה שלישית על פה יהיו סבורים שס”ת חסר אותה פרשה

ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה
שהיא רחוקה מפרשת אחרי מות ואך בעשור, יותר מכדי שיפסיק התורגמן, לפיכך אינו יכול לגלול ספר תורה עד שם, לפי שאין גוללים ס”ת בצבור מפני כבוד הציבור, וס”ת אחר אינו יכול להביא משום פגמו של ראשון שלא יאמרו הראשון חסר הוא

על התורה
שתי ברכות אחת לפניה ואחת לאחריה כדרך שמברכין בבית הכנסת

על העבודה ועל ההודאה
רצה ומודים

ועל מחילת העון
סלח לנו

ועל המקדש
שתשרה בו שכינה

ועל הכהנים
שיתברכו ויהיו קרבנותם לרצון

ועל ישראל ועל שאר התפלה
מפרש בגמרא. תחנה רנה בקשה מלפניך שעמך ישראל צריכין להוושע ברוך אתה ה’ שומע תפלה

—————————
משנה ב

הרואה כהן גדול כשהוא קורא אינו רואה פר ושעיר הנשרפים והרואה פר ושעיר הנשרפים אינו רואה כהן גדול כשהוא קורא ולא מפני שאינו רשאי אלא שהיתה דרך רחוקה ומלאכת שניהן שוה כאחת

ר’ עובדיה מברטנורא

לא מפני שאינו רשאי
דמהו דתימא הרואה עבודה אחת אינו רשאי להניחה כדי לילך לראות עבודה אחרת דאין מעבירין על המצות, וראיית עבודה מצוה היא משום ברוב עם הדרת מלך, קמ”ל דלא מעבר מצוה הוא, כיון שאינו עסוק בה

image

Download Audio File