Yoma 6:7-8

משנה ז

בא לו אצל פר ושעיר הנשרפין קרען והוציא את אימוריהן נתנן במגיס והקטירן על גבי המזבח קלען במקלעות והוציאן לבית השריפה ומאימתי מטמאין בגדים משיצאו חוץ לחומת העזרה ר’ שמעון אומר משיצית האור ברובן

ר’ עובדיה מברטנורא

בא לו
אחר שמסר כהן גדול השעיר המשתלח למשלח, בא לו אצל פר ושעיר העומדים לישרף, וקרען והוציא אימוריהן

ונתנם במגיס
בקערה של כלי שרת

והקטירם
אי אפשר לומר שהיה מקטירן עכשיו, דהא בבגדי לבן הוא לבוש ועדיין עליו לקרות הפרשה בבגדי לבן. אלא הכי קאמר, נתנם במגיס כדי להקטירן אחר כך כשיגיע זמנן לאחר שיטבול וילבש בגדי זהב

קלען במקלות
כמין קליעה, ושלמים הם עם עורותם ובשרם ופרשם אלא שנקרע כרסם להוציא אימוריהן

והוציאן לבית השריפה
חוץ לירושלים

ומאימתי מטמאין בגדים
העסוקין בהם, כדכתיב והשורף אותם יכבס בגדיו

רבי שמעון אומר כו
ואין הלכה כרבי שמעון

———————————
משנה ח

אמרו לו לכהן גדול הגיע שעיר למדבר ומניין היו יודעין שהגיע שעיר למדבר דרכיות היו עושין ומניפין בסודרין ויודעין שהגיע שעיר למדבר אמר ר’ יהודה והלא סימן גדול היה להם מירושלים ועד בית חדורו ג’ מילין הולכין מיל וחוזרין מיל ושוהין כדי מיל ויודעין שהגיע שעיר למדבר ר’ ישמעאל אומר והלא סימן אחר היה להם לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון מלבין שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלב ילבינו

ר’ עובדיה מברטנורא

הגיע שעיר למדבר
שאינו רשאי להתחיל בעבודה אחרת עד שיגיע שעיר למדבר, שנאמר ושלח את השעיר במדבר. ואחר כך ואת חלב החטאת יקטיר

דורכיאות
אבנים גדולות וגבוהות זו על זו, ששם השומרים עומדים ומניפים בסודרין

ועד בית חדודו
הוא ראש המדבר. וס”ל לרבי יהודה שמשהגיע השעיר שם נעשית מצותו אע”פ שלא הגיע לצוק. ואין הלכה כר’ יהודה

הולכין מיל
כדאמרינן לעיל מיקירי ירושלים מלוין אותו עד סוכה ראשונה. וכשחוזרין ושוהין אחר כך כדי הלוך מיל כבר ידעו שהגיע שעיר למדבר

image

Download Audio File