Yoma 6:3-4

משנה ג

מסרו למי שהיה מוליכו הכל כשרין להוליכו אלא שעשו הכהנים גדולים קבע ולא היו מניחין את ישראל להוליכו אמר רבי יוסי מעשה והוליכו ערסלא וישראל היה

ר’ עובדיה מברטנורא

אלא שעשו הכהנים קבע
להיות משלחין אותו ולא היו ב”ד של כהנים מניחין את ישראל להוליכו

ערסלא
שם האיש

————————–
משנה ד

וכבש עשו לו מפני הבבליים שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא מיקירי ירושלם היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה עשר סוכות מירושלם ועד צוק תשעים ריס שבעה ומחצה לכל מיל

ר’ עובדיה מברטנורא

וכבש
כמין מעלה עשו, שהוא גבוה ויוצא דרך הכבש חוץ לעזרה וחוץ לעיר כדי שלא יוכלו הבבליים ליגע במשלח. לפי שהיו רגילין לתלשו בשערו ואומרים לו טול מהר וצא ואל תשהא עונותינו אצלנו עוד

מיקירי ירושלים
מחשובי ירושלים

עד סוכה ראשונה
סוכות עשו לו בדרך והולכין בני אדם לגור שם לפני יוה”כ שמלוין אותו מסוכה לסוכה

תשעים ריס
היו מירושלים ועד הצוק. כל הר גבוה וזקוף קרוי צוק

שבעה ומחצה
ריסין לכל מיל. אני שמעתי דרוס גרסינן בוי”ו. והם מאתים וס”ו פסיעות כחשבון רוס. נמצאו ז’ ריסין ומחצה אלפים פסיעות פחות ה’, קרוב למדת תחום שבת, וצ’ ריס הם י”ב מיל

image

Download Audio File