Yoma 5:2-3

משנה ב

משניטל הארון אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתיה היתה נקראת גבוהה מן הארץ שלש אצבעות ועליה היה נותן

ר’ עובדיה מברטנורא

ושתיה היתה נקראת
על שם שממנה נשתת העולם שבה יסד הקב”ה את עולמו. שתיהם יסוד

———————
משנה ג

נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה אלא כמצליף וכך היה מונה אחת אחת ואחת אחת ושתים אחת ושלש אחת וארבע אחת וחמש אחת ושש אחת ושבע יצא והניחו על כן הזהב שבהיכל

ר’ עובדיה מברטנורא

למקום שנכנס
בבית קודש הקדשים

במקום שעמד
בין הבדים

ולא היה מתכוין להזות לא למעלה
שתהא אחת למעלה בחודה של כפורת העליון והשבע למטה בעוביה שהרי לא על הכפורת נוגעים אלא לארץ נופלים

אלא כמצליף
כמלקה הזה שמתחיל בין הכתפים ויורד למטה, כך היה מתכוין שיהיו ח’ הזאות הללו בארץ כשורה, זו תחת זו

אחת ואחת
שאם לא ימנה הזאה ראשונה שלמעלה לעצמה עם כל שבע שלמטה פעמים שיטעה וימנה הזאה ראשונה עם שבע שלמטה, ובהזאה הראשונה שלמטה ימנה שתים. ואין לומר ימנה הזאה שלמעלה עם שבע שלמטה וימנה עד שמנה די”ל מצוה להפסיק מתנות שלמטה מתוך שבעה ולא מתוך שמונה

image

Download Audio File