Yoma 4:4-5

משנה ד

בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בתוך של זהב והיום חותה בשל זהב ובה היה מכניס בכל יום חותה בשל ד’ קבין ומערה בתוך של שלשת קבין והיום חותה בשל שלשת קבין ובה היה מכניס ר’ יוסי אומר בכל יום חותה בשל סאה ומערה בתוך של שלשת קבין והיום חותה בשל שלשת קבין ובה היה מכניס בכל יום היתה כבדה והיום קלה בכל יום היתה ידה קצרה והיום ארוכה בכל יום היה זהבה ירוק והיום אדום דברי ר’ מנחם בכל יום מקריב פרס בשחרית ופרס בין הערבים והיום מוסיף מלא חפניו בכל יום היתה דקה והיום דקה מן הדקה

ר’ עובדיה מברטנורא

בכל יום
כשחותה גחלים ממערכה שניה של קטורת להכניס על מזבח הפנימי לקטורת שחרית וערבית

חותה בשל כסף ומערה בשל זהב
ואינו חותה בשל זהב, שחתיית הגחלים שוחקת הכלי ומחסרתו והתורה חסה על ממונן של ישראל

והיום חותה בשל זהב
שלא להטריח על כהן גדול לערות מכלי אל כלי

כבדה
שהיה דופנה עבה

והיום קלה
שהיה דופנה דק

והיום ארוכה
כדי שתהא זרוע של כהן גדול מסייעתו

והיום אדום
מזהב הקרוי זהב פרוים, על שם שדומה לדם פרים

פרס
חצי מנה

דקה מן הדקה
דכתיב ומלא חפניו קטורת סמים דקה. ומה תלמוד לומר והלא כבר נאמר ושחקת ממנה הדק אלא לומר לך שקטורת של יום הכפורים תהא דקה מן הדקה

—————————————
משנה ה

בכל יום כהנים עולין במזרחו של כבש ויורדין במערבו והיום כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע רבי יהודה אומר לעולם כהן גדול עולה באמצע ויורד באמצע בכל יום כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הכיור והיום מן הקתון של זהב רבי יהודה אומר לעולם כהן גדול מקדש ידיו ורגליו מן הקיתון של זהב

ר’ עובדיה מברטנורא

בכל יום עולין במזרחו של כבש
דאמר מר כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין, שהוא למזרח, שהרי הכבש בדרום, לכך עולין במזרחו של כבש שסמוך לפנות לימין

והיום כהן גדול
משום כבודו להראות חשיבותו שהוא כבן בית והולך במקום שהוא חפץ מה שאין שאר כהנים רשאין לעשות כן

image

Download Audio File