Yoma 3:3-4

משנה ג

אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול חמש טבילות ועשרה קדושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום וכולן בקדש על בית הפרוה חוץ מזו בלבד

ר’ עובדיה מברטנורא

לעבודה
לאו דוקא

עד שיטבול
שהדברים קל וחומר ומה כהן גדול המשנה מקודש לקודש, מעבודת חוץ לעבודת פנים ומעבודת פנים לעבודת חוץ, טעון טבילה בין עבודה לעבודה, זה הבא מביתו שהוא מחול לקודש לא כל שכן שטעון טבילה

על בית הפרוה
על לשכת בית הפרוה

חוץ מזו
הראשונה, שהיתה בחול ע”ג שער המים, ובצד לשכתו היתה

——————————-
משנה ד

פרסו סדין של בוץ בינו לבין העם פשט ירד וטבל עלה ונסתפג הביאו לו בגדי זהב ולבש וקדש ידיו ורגליו הביאו לו את התמיד קרצו ומרק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו נכנס להקטיר קטורת של שחר ולהטיב את הנרות ולהקריב את הראש ואת האברים ואת החביתין ואת היין

ר’ עובדיה מברטנורא

סדין של בוץ
כדי שיכיר שעבודת היום בבגדי בוץ, לפי שהוא רגיל לשמש כל השנה כולה בבגדי זהב

ונסתפג
ונתקנח

וקדש ידיו ורגליו
מן הכיור. שצריך לכל חליפות בגדי היום קדוש לפשיטה וקדוש ללבישה. וטבילה ראשונה זו שהפשיטה של בגדי חול היא, לא הוצרך קדוש ידים ורגלים על הפשיטה

קרצו
שחטו ברוב שני סימנין, הכשר שחיטה בלבד

ומירק אחר
וגמר כהן אחר בשחיטה. לפי שאין קבלת הדם כשרה אלא בכ”ג וצריך למהר ולקבל

על ידו
בשבילו. אי נמי על ידו, אחריו וסמוך לו כמו ועל ידו החזיק. בספר עזרא

image

Download Audio File