Yoma 3:11-4:1

משנה יא

ואלו לגנאי של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת הגרוס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה ועל אלו נאמר ושם רשעים ירקב

ר’ עובדיה מברטנורא

לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים
שלא היו יודעים שאר אומנין לרדותם מן התנור שלא יהא נשבר, מפני שהיה עשוי כמין תיבה פרוצה

לא רצו ללמד על מעשה הקטורת
מכירין היו בעשב אחד ששמו מעלה עשן וכשהיו מערבים אותו עם סממני הקטורת היה עשן הקטורת מתמר ועולה כמין מקל ולא היה פונה אילך ואילך

פרק בשיר
הכרעת קול נעימה

על מעשה הכתב
קושר ד’ קולמוסים בד’ אצבעותיו, וכותב שם בן ד’ אותיות כאחת

על הראשונים
בן גמלא ובן קטין, מונבז והלני אמו, וניקנור

ועל האחרונים
בית גרמו ובית אבטינס, הגרוס בן לוי ובן קמצר. ואע”ג דבית גרמו ובית אבטינס נתנו טעם לדבריהם שלא רצו ללמד, שמא ילמד אדם שאינו הגון וילך ויעבוד לע”ז בכך. לא קבלו חכמים את דבריהם

—————————–
פרק ד

משנה א

טרף בקלפי והעלה שני גורלות אחד כתוב עליו לשם ואחד כתוב עליו לעזאזל הסגן בימינו וראש בית אב משמאלו אם של שם עלה בימינו הסגן אומר לו אישי כהן גדול הגבה ימינך ואם של שם עלה בשמאלו ראש בית אב אומר לו אישי כהן גדול הגבה שמאלך נתנו על שני השעירים ואומר לה’ חטאת ר’ ישמעאל אומר לא היה צריך לומר חטאת אלא לה’ והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד

ר’ עובדיה מברטנורא

טרף בקלפי
טרף חטף ולקח פתאום בחטיפה בקלפי, ששנינו למעלה וקלפי היתה שם. ולמה בחטיפה, כדי שלא יתכוין להכיר במשמושו איזה של שם ויטלנו בימין, לפי שסימן יפה היה כשהיה עולה בימין

והעלה שני גורלות
אחד בימין ואחד בשמאל. והשעירים עומדים אחד לימין ואחד לשמאל, ונתן גורל שעלה בימין על שעיר של ימין וגורל שעלה בשמאל על שעיר של שמאל

לה’ חטאת
שם המפורש היה מזכיר, והוא שם של יו”ד ה”א כמו שהוא נכתב

ר’ ישמעאל אומר לא היה צריך כו
ואין הלכה כר”י

והן עונים אחריו
כשמזכיר את השם

image

Download Audio File