Yoma 1:4-5

משנה ד

כל שבעת הימים לא היו מונעין ממנו מאכל ומשתה ערב יום הכפורים עם חשיכה לא היו מניחים אותו לאכול הרבה מפני שהמאכל מביא את השינה

ר’ עובדיה מברטנורא

לא היו מניחין אותו לאכול הרבה
אפילו מן המאכלים שאין מביאים לידי חמום, ומונעים ממנו לגמרי כל מאכל המביא לידי חמום וקרי כגון חלב וביצים ובשר שמן ויין ישן וכיוצא בהן

————————————

משנה ה

מסרוהו זקני בית דין לזקני כהונה והעלוהו לעליית בית אבטינס והשביעוהו ונפטרו והלכו להם ואמרו לו אישי כהן גדול אנו שלוחי בית דין ואתה שלוחנו ושליח בית דין משביעין אנו עליך במי ששכן שמו בבית הזה שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לך הוא פורש ובוכה והן פורשין ובוכין

ר’ עובדיה מברטנורא

מסרוהו זקני בית דין
שקראו לפניו בסדר היום

לזקני כהונה
ללמדו חפינת הקטורת שנאמר ומלא חפניו קטורת סמים. ועבודה קשה היתה

בית אבטינס
הם העושים את הקטורת וכותשים אותה ומערבין סממניה

והשביעוהו
שלא יהא צדוקי לתקן הקטורת על המחתה מבחוץ ולהכניס מבפנים שהם דורשין כי בענן אראה על הכפורת כי בענן עשן הקטורת יבא ואז אראה על הכפורת. ואין הדבר כן, שהרי הכתוב אומר ונתן את הקטורת על האש לפני ה

הוא פורש ובוכה
שחשדוהו לצדוקי

והן פורשין ובוכין
על שחשדוהו. דאמר מר החושד בכשרים לוקה בגופו

image

Download Audio File