Yoma 1:2-3

משנה ב

כל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומטיב את הנרות ומקריב את הראש ואת הרגל ושאר כל הימים אם רצה להקריב מקריב שכהן גדול מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש

ר’ עובדיה מברטנורא

הוא זורק את הדם
של תמידים, כדי שיהא רגיל בעבודה

ומטיב את הנרות
מדשנן מן האפר של הפתילות שכבו

ושאר כל הימים
אם ירצה להקריב כל קרבן שירצה מקריב ואין אנשי המשמר יכולין לעכב על ידו

מקריב חלק בראש
ראש הוא להקריב כל חלק שיבחר

ונוטל חלק בראש
בחלוקת הקדשים נוטל מנה יפה שיבחר לו. והני מילי בקדשי מזבח, אבל בקדשי גבול אחד כהן גדול ואחד כהן הדיוט חולקים בשוה

—————————————–

משנה ג

מסרו לו זקנים מזקני בית דין וקורין לפניו בסדר היום ואומרים לו אישי כהן גדול קרא אתה בפיך שמא שכחת או שמא לא למדת ערב יום כפורים שחרית מעמידין אותו בשער מזרח ומעבירין לפניו פרים ואילים וכבשים כדי שיהא מכיר ורגיל בעבודה

ר’ עובדיה מברטנורא

וקורין לפניו
כל שבעת הימים

בסדר היום
בפרשת אחרי מות

אישי
אדוני

שמא לא למדת
במקדש שני היו צריכין לכך שהיו מעמידין כהנים גדולים שאינם מהוגנים, על פי המלכות, דאילו במקדש ראשון לא היו מעמידין כהן גדול אלא הגדול שבכהנים בחכמה בנוי בכח ובעושר, ואם לא היה לו עושר אחיו הכהנים מגדלין אותו משלהם שנאמר והכהן הגדול מאחיו, גדלהו משל אחיו

שיהא מכיר
מתבונן בבהמות העוברות לפניו לתת אל לבו הלכות סדר היום

image

Download Audio File