Yevamos 9:6-10:1

משנה ו

בת כהן שנישאת לישראל לא תאכל בתרומה מת ולה הימנו בן לא תאכל בתרומה נישאת ללוי תאכל במעשר מת ולה הימנו בן תאכל במעשר נישאת לכהן תאכל בתרומה מת ולה הימנו בן תאכל בתרומה מת בנה מכהן לא תאכל בתרומה מת בנה מלוי לא תאכל במעשר מת בנה מישראל חוזרת לבית אביה ועל זו נאמר ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל

ר’ עובדיה מברטנורא

None

——————————
פרק י

משנה א

האשה שהלך בעלה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעליך וניסת ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה אם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין לא במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה ובת לוי מן המעשר ובת כהן מן התרומה ואין יורשים של זה ויורשים של זה יורשים את כתובתה ואם מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין רבי יוסי אומר כתובתה על נכסי בעלה הראשון רבי אלעזר אומר הראשון זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרתה ואין הולד ממנו ממזר ואם ניסת שלא ברשות מותרת לחזור לו

ר’ עובדיה מברטנורא

האשה. ואמרו לה מת בעליך
שאמר לה עד אחד מת בעליך ונשאת על פי עד אחד. ולפיכך תצא מזה ומזה כדין אשת איש שזנתה שאסורה לבעל ואסורה לבועל, דלאו אנוסה היא, ואף על גב דהימנוהו רבנן לעד אחד באשה משום עגונה, טעמא מאי משום דהיא גופה דייקא ומנסבא, והך דלא דייקא קנסינן לה. אבל נשאת על פי שני עדים שאמרו לה מת בעלך, הא אמרינן בסיפא נשאת שלא על פי ב”ד כלומר שלא היתה צריכה להיתר ב”ד כיון שהיו שני עדים מעידין בדבר, מותרת לחזור לבעלה הראשון, דאנוסה היא, דמאי הוה לה למעבד. ובגמרא מוכח דלית הלכתא הכי, אלא לא שנא נשאת על פי ב”ד בעד אחד ולא שנא נשאת ע”פ שני עדים אם בא בעלה הראשון תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה

וצריכה גט מזה ומזה
טעמא דבעיא גט משני, שכשרואים את הראשון חי סבורים שגרשה וע”י כן נשאה שני ואשתו גמורה היא, ואם מוציאה בלא גט נמצאת אשת איש יוצאה בלא גט

ולא בלאות
שנאבדו, אבל בלאותיה הקיימים לא הפסידה

והולד ממזר מזה ומזה
אם ילדה מן השני, ממזר גמור. ואם החזירה הראשון וילדה, הוי ממזר מדבריהם

לא זה וזה זכאין במציאתה
דטעמא מאי אמור רבנן מציאת אשה לבעלה, משום איבה, הכא תיהוי לה איבה ואיבה

ולא במעשה ידיה
דטעמא מאי אמור רבנן מעשה ידיה לבעלה משום מזוני, והכא דמזוני לית לה, מעשה ידיה לאו דיליה

ולא בהפרת נדריה
דטעמא מאי בעל מיפר נדרי אשתו, כי היכי דלא תתגנה על בעלה, הכא תתגנה ותתגנה

נפסלה מן הכהונה
דזונה היא

מן המעשר
קנסא היא. דבת לוי שזנתה לא נפסלה מן המעשר

מן התרומה
אפילו תרומה דרבנן

יורשים כתובתה
כתובת בנין דכרין

חולצין ולא מיבמין
אחיו של ראשון חולץ מדאורייתא ורבנן גזור דלא ליבם, ואחיו של שני חולצין מדרבנן כי היכי דבעיא גט משני מדרבנן

ביאתה או חליצתה
ארישא פליג דקתני ולא מיבמין

ואין הולד ממנו ממזר
אם החזירה ראשון. ולית הלכתא לא כר’ יוסי ולא כר’ אליעזר ולא כר”ש

נשאת שלא ברשות
ב”ד, כגון שאמרו לה שני עדים מת בעליך שאינה צריכה להיתר ב”ד

Download Audio File