Yevamos 8:4-5

משנה ד

אמר רבי יהושע שמעתי שהסריס חולץ וחולצין לאשתו והסריס לא חולץ ולא חולצין לאשתו ואין לי לפרש אמר ר’ עקיבא אני אפרש סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו מפני שהיתה לו שעת הכושר סריס חמה לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שלא היתה לו שעת הכושר ר’ אלעזר אומר לא כי אלא סריס חמה חולץ וחולצין לאשתו מפני שיש לו רפואה סריס אדם לא חולץ ולא חולצין לאשתו מפני שאין לו רפואה העיד ר’ יהושע בן בתירא על בן מגוסת שהיה בירושלם סריס אדם ויבמו את אשתו לקיים דברי ר’ עקיבא

ר’ עובדיה מברטנורא

שהסריס
יש סריס שחולץ וחולצין לאשתו

והסריס לא חולץ וכו
ולא ימחה שמו, פרט לזה ששמו מחוי

אין לי לפרש
איני יודע לפרש איזה סריס בן חליצה ואיזה פטור

סריס אדם
שנסתרס לאחר שנולד

סריס חמה
ממעי אמו שלא ראה חמה אלא כשהוא סריס. וסימניו מפורשין, כל שאין לו זקן ושערו לקוי ובשרו מחליק ואין מימי רגליו מעלין רתיחה וכשמטיל מים אינו עושה כיפה שאין קילוח השתן הולך למרחוק עד שיעשה עגול כמין כיפה ושכבת זרעו דיהה ואין מימי רגליו מחמיצין ורוחץ בימות הגשמים ואין בשרו מעלה הבל וקולו לקוי ואינו ניכר בין איש לאשה. והלכה כרבי עקיבא שאומר סריס אדם חולץ וחולצין לאשתו ומיבמין לאשתו. אבל הוא אינו מיבם שהרי פסול לבוא בקהל

—————————–
משנה ה

הסריס לא חולץ ולא מיבם וכן אילונית לא חולצת ולא מתיבמת הסריס שחלץ ליבמתו לא פסלה בעלה פסלה מפני שהיא בעילת זנות וכן אילונית שחלצו לה אחין לא פסלוה בעלוה פסלוה מפני שבעילתה בעילת זנות

ר’ עובדיה מברטנורא

סריס
חמה, אינו לא חולץ ולא מיבם, ולא חולצין ומיבמין לאשתו

אילונית
סימניה פירשנו בפ”ק

בעלוה פסלוה
שהואיל והיא פטורה מן היבום עומדת עליהם באיסור אשת אח

Download Audio File