Yevamos 6:4-5

משנה ד

כהן גדול לא ישא אלמנה בין אלמנה מן הארוסין בין אלמנה מן הנשואין ולא ישא את הבוגרת רבי אליעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת לא ישא את מוכת עץ אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול יכנוס ומעשה ביהושע בן גמלא שקידש את מרתא בת ביתוס ומינהו המלך להיות כהן גדול וכנסה שומרת יבם שנפלה לפני כהן הדיוט ונתמנה להיות כהן גדול אע”פ שעשה בה מאמר הרי זה לא יכנוס כהן גדול שמת אחיו חולץ ולא מיבם

ר’ עובדיה מברטנורא

לא ישא את הבוגרת
דכתיב והוא אשה בבתוליה יקח, פרט לבוגרת שכלו בתוליה

רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין
ולית הלכתא כוותייהו

—————————
משנה ה

כהן הדיוט לא ישא אילונית אלא אם כן יש לו אשה ובנים ר’ יהודה אומר אע”פ שיש לו אשה ובנים לא ישא אילונית שהיא זונה האמורה בתורה וחכמים אומרים אין זונה אלא גיורת ומשוחררת ושנבעלה בעילת זנות

ר’ עובדיה מברטנורא

כהן הדיוט לא ישא אילונית וכו
והוא הדין לישראל. ולא נקט כהן אלא משום פלוגתא דרבי יהודה דאמר דכהן אפילו יש לו אשה ובנים לא ישא אילונית, מה שאין כן בישראל. ואין הלכה כר’ יהודה

ושנבעלה בעילת זנות
כגון חייבי לאוין או חייבי עשה, וכל שכן חייבי כריתות ומיתות בין דין. אבל הבא על הפנויה לא עשאה זונה

Download Audio File