Yevamos 3:3-4

משנה ג

היתה אחת מהן אסורה על זה איסור ערוה והשניה אסורה על זה איסור ערוה האסורה לזה מותרת לזה והאסורה לזה מותרת לזה וזו היא שאמרו אחותה כשהיא יבמתה או חולצת או מתיבמת

ר’ עובדיה מברטנורא

אחותה כשהיא יבמתה
אחותה של ערוה כשהיא יבמתה אשת אחי בעלה, כשנופלת עמה ליבום

או חולצת או מתיבמת
דלאו אחות זקוקתו, היא דערוה לא רמיא קמיה

————————-
משנה ד

שלשה אחין שנים מהן נשואין שתי אחיות או אשה ובתה או אשה ובת בתה או אשה ובת בנה הרי אלו חולצות ולא מתיבמות ור’ שמעון פוטר היתה אחת מהן אסורה עליו איסור ערוה אסור בה ומותר באחותה איסור מצוה או איסור קדושה חולצת ולא מתיבמת

ר’ עובדיה מברטנורא

ור”ש פוטר
טעמא דר”ש, דכתיב ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, בשעה שנעשו צרות זו לזו, כגון הכא ששתיהן זקוקות לו ליבום, לא יהא לך לקוחין לא בזו ולא בזו. ואין הלכה כר”ש

Download Audio File