Yevamos 13:4-5

משנה ד

הממאנת באיש הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה נתן לה גט הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה נתן לה גט והחזירה מיאנה בו ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה מותרת לחזור לו מיאנה בו והחזירה נתן לה גט ונשאת לאחר ונתארמלה או נתגרשה אסורה לחזור לו זה הכלל גט אחר מיאון אסורה לחזור לו מיאון אחר גט מותרת לחזור לו

ר’ עובדיה מברטנורא

מותרת לחזור לו
אע”ג דאם לא החזירה ונישאת לאחר מתוך הגרושין ונתארמלה, אסורה לראשון, אפילו הכי כי החזירה ומיאנה בו אתי מיאון וגלי עלה דקטנה היא ובטליה לגטא, ולא הוי בחזרה שניה כמחזיר גרושתו משנישאת לאחר

זה הכלל
כלומר אפילו פעמים הרבה גרשה והחזירה ומיאנה בו, אם נישאת לאחר מתוך גט אסורה לחזור לו, ומתוך מיאון מותרת לחזור לו

—————————–
משנה ה

הממאנת באיש ונשאת לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו לאחר וגירשה לאחר ומיאנה בו כל שיצאת הימנו בגט אסורה לחזור לו במיאון מותרת לחזור לו

ר’ עובדיה מברטנורא

לאחר ומיאנה בו
כלומר חזרה ונישאת לשלישי ומיאנה בו

כל שיצתה ממנו בגט אסורה לחזור לו
אע”פ שיצתה משל אחריו במיאון לא בטליה לגיטא דידיה

Download Audio File