Yevamos 13:10-11

משנה י

פקחת וחרשת בא יבם על הפקחת וחזר ובא על החרשת או שבא אחיו על החרשת לא פסל את הפקחת בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפקחת או שבא אחיו על הפקחת פסל את החרשת

ר’ עובדיה מברטנורא

None

———————————-
משנה יא

גדולה וקטנה בא יבם על הגדולה וחזר ובא על הקטנה או שבא אחיו על הקטנה לא פסל את הגדולה בא יבם על הקטנה וחזר ובא על הגדולה או שבא אחיו על הגדולה פסל את הקטנה רבי אלעזר אומר מלמדין הקטנה שתמאן בו

ר’ עובדיה מברטנורא

ר’ אליעזר אומר בכולן מלמדין
והלכה כר’ אליעזר

Download Audio File