Yevamos 12:4-5

משנה ד

החרש שנחלץ והחרשת שחלצה והחולצת לקטן חליצתה פסולה קטנה שחלצה תחלוץ משתגדיל ואם לא חלצה חליצתה פסולה

ר’ עובדיה מברטנורא

החרש שנחלץ חליצתו פסולה
שאינו פוטרה במקום שיש אח אחר כשר

והחרשת שחלצה פסולה
שהיא עצמה אינה נפטרת בחליצתה, ואין לה תקנה אלא ביבום, ואם רצה אחר כך להוציא יוציא בגט

והחולצת לקטן חליצתה פסולה
כל היכא דתנינן בפרקין חליצה פסולה, אינה יכולה להתיבם אחר אותה חליצה וצריכה חליצה אחרת מעלייתא להתירה לעלמא. והאי תנא דקרי לחליצת קטן חליצה פסולה דמשמע שפוסלה מלהתיבם, ר’ מאיר היא, דאילו רבנן אמרי אין בחליצת קטן כלום ולא נפסלה מלהתיבם. והלכה כחכמים

————————–
משנה ה

חלצה בשנים או בשלשה ונמצא אחד מהן קרוב או פסול חליצתה פסולה רבי שמעון ורבי יוחנן הסנדלר מכשירין ומעשה באחד שחלץ בינו לבינה בבית האסורין ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר

ר’ עובדיה מברטנורא

חלצה בשנים
כשרים

או בשלשה
והיה אחד מהם קרוב או פסול, דלא נשתיירו כי אם שנים כשרים

חליצתה פסולה
וכן הלכה שאין חליצה כשרה בפחות משלשה

Download Audio File