Terumos 9:2-3

משנה ב

וחייבת בלקט ובשכחה ובפאה ועניי ישראל ועניי כהנים מלקטים ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה והדמים שלהם רבי טרפון אומר לא ילקטו אלא עניי כהנים שמא ישכחו ויתנו לתוך פיהם אמר לו ר’ עקיבא אם כן לא ילקטו אלא טהורים

ר’ עובדיה מברטנורא

בדמי תרומה
דגידולי תרומה אסורים לזרים

לא ילקטו אלא עניי כהנים
דחיישינן אדמלקטי ליה שדו לפומייהו

אם כן לא ילקטו אלא טהורים
דהא כהן טמא אסור בתרומה. והלכה כר”ע

——————————–

משנה ג
וחייבת במעשרות ובמעשר עני ועניי ישראל ועניי כהנים נוטלים ועניי ישראל מוכרין את שלהם לכהנים בדמי תרומה והדמים שלהם החובט משובח והדש כיצד יעשה תולה כפיפות בצוארי בהמה ונותן לתוכן מאותו המין נמצא לא זומם את הבהמה ולא מאכיל את התרומה

ר’ עובדיה מברטנורא

וחייבת במעשרות
מעשר ראשון ושני. והוא הדין בתרומה

ובמעשר עני
אם היא שנה שלישית או ששית של שמטה שמעשר עני נוהג בהן

החובט
גדולי תרומה הללו במקלות, הרי זה משובח, כדי שלא יצטרך לחסום את הבהמה שדש בה, שאסור להניחה לאכול בתרומה אם אינה פרתו של כהן

כפיפות
סלין

מאותו המין
של חולין, אם חטים חטים ואם שעורים שעורים

נמצא לא זומם
כלומר אינו חוסם ונותן זמם לתוך פיה שהרי היא אוכלת מאותו המין

ולא מאכילה תרומה
דמשל חולין שבכפיפה התלויה בצוארה היא אוכלת

Download Audio File