Terumos 8:12-9:1

משנה יב

וכן נשים שאמרו להם עובדי כוכבים תנו אחת מכם ונטמא ואם לאו הרי אנו מטמאים את כולכם יטמאו את כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל

ר’ עובדיה מברטנורא

תנו לנו אחת מכם
שרוצים לבא עליה באונס

יטמאו כולן
דאין דוחים נפש מפני נפש. ובהא מודו רבי אליעזר ורבי יהושע

——————-

פרק ט

משנה א

הזורע תרומה שוגג יופך ומזיד יקיים אם הביאה שליש בין שוגג בין מזיד יקיים ובפשתן מזיד יופך

ר’ עובדיה מברטנורא

הזורע תרומה שוגג יופך
חורש ומהפך, כדי שלא יגדל, ואין בכך כלום

ומזיד יקיים
כיון שנקרא שם תרומה על השדה היה נראה כמאבד את התרומה

ואם הביאה שליש אפילו שוגג יקיים
משום דאסור לאבד את התרומה

ובפשתן מזיד יופך
ואפילו הביאה שליש, כדי שלא יהנה בקסמין ויחשוב שהזרע בלבד הוא דהוי תרומה ואסור, ועיקר פשתן משום קסמין הוא ולא משום זרע

Download Audio File