Terumos 7:7-8:1

משנה ז

זרע את אחת מהן פטור והשניה נוהג בה בתרומה וחייבת בחלה דברי ר’ מאיר ור’ יוסי פוטר זרע אחר את השנייה פטור זרע אחד את שתיהן בדבר שזרעו כלה מותר ובדבר שאין זרעו כלה אסור

ר’ עובדיה מברטנורא

זרע אחת מהן פטור
שהזורע את התרומה בשוגג צריך להפך את הקרקע, ואם לא הפך הגדולים תרומה, והכא פטור דכחולין הם

בדבר שזרעו כלה
כגון חטים ושעורים, מותר לזרים, דאין זו תרומה ודאי, וחשבינן לה כגדולי מדומע דתנן לקמן בפ”ט שהן חולין

בדבר שאין זרעו כלה
כגון שום ובצלים, אסור, ואע”ג דחשבינן ליה כמדומע ולא כתרומה, בדבר שאין זרעו כלה יש להחמיר טפי

——————————————-

פרק ח

משנה א
האשה שהיתה אוכלת בתרומה באו ואמרו לה מת בעליך או גרשך וכן העבד שהיה אוכל בתרומה ובאו ואמרו לו מת רבך או מכרך לישראל או נתנך במתנה או עשאך בן חורין וכן כהן שהיה אוכל בתרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ורבי יהושע פוטר היה עומד ומקריב על גבי המזבח ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה ר’ אליעזר אומר כל הקרבנות שהקריב על גבי המזבח פסולים ור’ יהושע מכשיר נודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה

ר’ עובדיה מברטנורא

האשה
בת ישראל הנשואה לכהן

מת רבך
וירשו בן בתו מישראל, או בתו הנשואה לישראל

שהוא בן גרושה או בן חלוצה
ופסול מלאכול בתרומה

רבי אליעזר מחייב קרן וחומש
בכולהו

ורבי יהושע פוטר
בגמרא מוקי לה דוקא באוכל תרומת חמץ בע”פ, מפני שזמנו בהול שהשעה דחוקה ועומד לבער החמץ של תרומה. והלכה כרבי יהושע

ורבי יהושע מכשיר
דכתיב ברך ה’ חילו ופעל ידיו תרצה, אפילו חלל שבו פעל ידיו תרצה

נודע שהוא בעל מום עבודתו פסולה
אף לר”י דכתיב את בריתי שלום, כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. והלכה כרבי יהושע

Download Audio File