Terumos 7:5-6

משנה ה

שתי קופות אחת של תרומה ואחת של חולין שנפלה סאה תרומה לתוך אחת מהן ואין ידוע לאיזו מהן נפלה הרי אני אומר לתוך של תרומה נפלה אין ידוע איזו היא של תרומה ואיזו היא של חולין אכל אחת מהן פטור והשניה נוהג בה בתרומה וחייבת בחלה דברי ר”מ ר’ יוסי פוטרה אכל אחר את השניה פטור אכל אחד את שתיהן משלם כקטנה שבשתיהן

ר’ עובדיה מברטנורא

לתוך של תרומה נפלה
ושל חולין מותרת. ודוקא בשתי קופות א’ של חולין ואחת של תרומה, תלינן תרומה לתוך תרומה נפלה שיש היתר לשתי הקופות. אבל אחת חולין ואחת טבל או מעשר ראשון וכיוצא בזה, לא תלינן שנפלה התרומה לטבל כדי להתיר החולין, מאחר שהטבל נדמע ונאסר, דמאי חזית לאסור קופה זו יותר מזו. וכן טמאה וטהורה תלינן בטמאה או מדומעת ושאינה מדומעת תלינן במדומעת. כללא דמלתא כל היכא דאחת אינה מתקלקלת תלינן בה

אכל אחת מהן פטור
דשמא של חולין אכל

וחייבת בחלה
דספק חולין היא

ורבי יוסי פוטר
דכיון דלא ידיע הוה ליה כמדומע דפטור מן החלה. והלכה כרבי יוסי בכל הני תלתא בבי דמתניתין

אכל
אדם אחר את השניה, פטור

כקטנה שבשניהן
להקל

————————-

משנה ו

נפלה אחת מהן לתוך החולין אינה מדמעתן והשניה נוהג בה בתרומה וחייבת בחלה דברי ר”מ ור’ יוסי פוטר נפלה שניה למקום אחר אינה מדמעתן נפלו שתיהן למקום אחד מדמעות כקטנה שבשתיהן

ר’ עובדיה מברטנורא

אינה מדמעת
דשמא היינו אותה של חולין

Download Audio File