Terumos 7:3-4

משנה ג

המאכיל את בניו קטנים ואת עבדיו בין גדולים בין קטנים האוכל תרומת חוצה לארץ והאוכל פחות מכזית תרומה משלם את הקרן ואינו משלם את החומש והתשלומין חולין אם רצה הכהן למחול מוחל

ר’ עובדיה מברטנורא

המאכיל את בניו קטנים
דלאו בני חיובא נינהו, ועבדיו אפילו גדולים

ותרומת חוץ לארץ
אע”פ שהיא מדמעת אין מוסיפין חומש עליה

———————

משנה ד

זה הכלל כל המשלם קרן וחומש התשלומין תרומה אם רצה הכהן למחול אינו מוחל וכל המשלם את הקרן ואינו משלם את החומש התשלומין חולין אם רצה הכהן למחול מוחל

ר’ עובדיה מברטנורא

(None)

Download Audio File