Terumos 5:4-5

משנה ד

סאה תרומה טמאה שנפלה למאה סאה תרומה טהורה ב”ש אוסרים ובית הלל מתירין אמרו ב”ה לב”ש הואיל וטהורה אסורה לזרים וטמאה אסורה לכהנים מה טהורה עולה אף טמאה תעלה אמרו להם בית שמאי לא אם העלו החולין הקלין המותרין לזרים את הטהורה תעלה תרומה החמורה האסורה לזרים את הטמאה לאחר שהודו רבי אליעזר אומר תירום ותשרף וחכמים אומרים אבדה במעוטה

ר’ עובדיה מברטנורא

ב”ש אוסרים
דסברי תרומה טמאה שנתערבה בטהורה אינה עולה באחד ומאה, כדמפרש טעמא לקמן

לאחר שהודו
ב”ש לדברי ב”ה. משום דהקשו להם ב”ה לב”ש ומה תרומה טהורה שהיא במיתה אצל הזרים עולה, טמאה שהיא בעשה אצל כהן לא כל שכן, וחזרו בית שמאי להורות כדברי בית הלל

תרום ותשרף
והשאר מותר

אבדה במעוטה
כיון דהכל תרומה ואין כאן גזל השבט אפילו לתרום אין צריך. והלכה כחכמים

—————————————-

משנה ה
סאה תרומה שנפלה למאה הגביהה ונפלה למקום אחר רבי אליעזר אומר מדמעת כתרומה ודאי וחכמים אומרים אינה מדמעת אלא לפי חשבון

ר’ עובדיה מברטנורא

כתרומה ודאי
רבי אליעזר לטעמיה דאמר שאני אומר סאה שנפלה היא סאה שעלתה

אינה מדמע אלא לפי חשבון
והסאה שהגביה אין בה אלא חלק אחד ממאה תרומה והשאר חולין

Download Audio File