Terumos 5:2-3

משנה ב
סאה תרומה טמאה שנפלה לתוך מאה חולין טהורין רבי אליעזר אומר ותשרף שאני אומר סאה שנפלה היא סאה שעלתה וחכמים אומרים תעלה ותאכל נקודים או קליות או תלוש במי פירות או תתחלק לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כביצה

ר’ עובדיה מברטנורא

סאה תרומה טמאה שנפלה למאה חולין טהורים
והשתא התרומה עולה באחד ומאה ולא נעשה הכל מדומע, והחולין טהורים לא הוכשרו לקבל טומאה ולא טמאתן התרומה טמאה

תרום ותשרף
כשם שאם היתה תרומה טהורה תעלה ותאכל, כך הטמאה תרום ותשרף. והאי תשרף דומיא דתרקב, שאסור ליהנות ממנה בשעה ששורפה, דאי שריית ליה ליהנות ממנה אתי למיכלה, דסבור שהיא מותרת ע”י ביטול

תעלה ותאכל נקודים
ביובש, כוליה כדפרשינן לעיל. והלכה כחכמים

—————————————————-

משנה ג

סאה תרומה טהורה שנפלה למאה חולין טמאין תעלה ותאכל נקודים או קליות או תלוש במי פירות או תתחלק לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כביצה

ר’ עובדיה מברטנורא

תעלה ותאכל
בהא מודה רבי אליעזר דאף אותה סאה נאכלת, משום דלעיל תרומה טמאה נפלה, אע”פ שנתבטלה בחולין הטהורים, מ”מ כשמגביהה שם תרומה עליה וחוזרת לשמה הראשון. אבל הכא דטהורה נפלה, אע”פ שהחולין היו טמאים, כשמגביהה חזרה לשם תרומה טהורה כמו שהיתה

Download Audio File