Terumos 3:4-5

משנה ד

במה דברים אמורים בשלא דבר אבל הרשה את בן ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה בטל אם עד שלא תרם בטל אין תרומתו תרומה ואם משתרם בטל תרומתו תרומה הפועלים אין להן רשות לתרום חוץ מן הדרוכות שהן מטמאים את הגת מיד

ר’ עובדיה מברטנורא

במה דברים אמורים
הא דפליג ר”ע לעיל ואמר תרומת שניהם תרומה

בשלא דבר
שלא נטל רשות מחבירו לתרום אלא תרם מדעתו

אבל הרשה
שנתן בעה”ב רשות לתרום תרומתו תרומה

בטל
אם לאחר שמינה שליח לתרום בטל שליחותו לאחר שהלך השליח מלפניו

חוץ
בעלים עמי הארץ שהשכירו פועלים חברים כדי להפריש תרומה בטהרה, רשאים לתרום עד שלא יגעו בו הבעלים ע”ה ויטמאו את התרומה, מפני שהן מטמאים את הגת, שהבעלים עמי הארץ מיד כשהתחילו הדורכים לדרוך והלכו בגת שתי וערב אינם נזהרים יותר מליגע בגתן ומטמאים אותה, לפי שהם חושבים שמיד כשהתחילו לדרוך הפרישו החברים תרומה גדולה. הילכך מפרישים החברים הדורכים מן היין כדי שיעור תרומה הצריכה לכל הגת מיד כשהלכו בה שתי וערב. שאם יבואו בעלים ויטמאו הגת קודם שיגמרו יש להן יין מזומן להפריש על הכל בטהרה

———————————————————–

משנה ה

האומר תרומת הכרי זה בתוכו ומעשרותיו בתוכו תרומת מעשר זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא שם וחכמים אומרים עד שיאמר בצפונו או בדרומו ר’ אלעזר חסמא אומר האומר תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם ר’ אליעזר בן יעקב אומר האומר עשור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו קרא שם

ר’ עובדיה מברטנורא

קרא שם
וצריך לתרום ולעשר מתוכו, ואינו יכול להפריש עליו ממקום אחר. ואע”ג דרחמנא קרייה לתרומה ראשית ובעינן שיהיו שיריה נכרים, כיון דאמר בתוכו משמע באמצע הכרי תהא התרומה והא איכא סביביו שהם שיריה נכרים

עד שיאמר בצפונו או בדרומו
אע”ג דבתוכו משמע באמצעיתו, לא הוי מקום מסויים, והרי הוא כאילו לא אמר כלום עד שיאמר בצפונו או בדרומו. וכן הלכה

תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם
דלא בעינן שיריה נכרים

עשור מעשר זה וכו
ר”א בן יעקב פליג אר’ שמעון דאמר תרומת מעשר זה בתוך הכרי קרא שם, וקאמר דתרומת מעשר זה בתוכו קודם שהופרש המעשר לא קרא שם, אבל לאחר שהופרש המעשר אם אמר תרומת מעשר עליו קרא שם. ולית הלכתא כחד מינייהו אלא כחכמים בלבד

Download Audio File