Terumos 2:6-3:1

משנה ו
ותורמין זיתי שמן על זיתי כבש ולא זיתי כבש על זיתי שמן ויין שאינו מבושל על המבושל ולא מן המבושל על שאינו מבושל זה הכלל כל שהוא כלאים בחברו לא יתרום מזה על זה אפילו מן היפה על הרע וכל שאינו כלאים בחברו תורם מן היפה על הרע אבל לא מן הרע על היפה ואם תרם מן הרע על היפה תרומתו תרומה חוץ מן הזונין על החטים שאינן אוכל והקישות והמלפפון מין אחד ר’ יהודה אומר שני מינין

ר’ עובדיה מברטנורא

תורמין זיתי שמן
העומדים להוציא שמנן

על זיתי כבש
זיתים שאין עושים שמן, וכובשים אותן ביין או בחומץ לקיים אותן לאכילה. וזיתי שמן יפין מזיתי כבש הלכך מפרישים מזיתי שמן על זיתי כבש דה”ל מן היפה על הרע

ויין שאינו מבושל
יפה לשתיה מן המבושל

כל שהוא כלאים בחבירו לא יתרום מזה לזה
דאמר קרא כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן, אמרה תורה תן חלב לזה וחלב לזה

חוץ מן הזונין
בערבי זוא”ן ובלע”ז ויצ”א, ואינו אוכל אדם ומקיימים אותו ליונים

הקישות
בערבי פאקו”ס

והמלפפון
בערבי כייא”ר

מין אחד
ותורמין מזה על זה

שני מינים
ואין תורמין מזה על זה, ואין הלכה כרבי יהודה

——————————————————

פרק ג משנה א
התורם קישות ונמצאת מרה אבטיח ונמצא סרוח תרומה ויחזור ויתרום התורם חבית של יין ונמצאת של חומץ אם ידוע שהיתה של חומץ עד שלא תרמה אינה תרומה אם משתרמה החמיצה הרי זו תרומה אם ספק תרומה ויחזור ויתרום הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה ואין חייבין עליה חומש וכן השניה

ר’ עובדיה מברטנורא

התורם וכו
בשוגג איירי, ואפ”ה יחזור ויתרום דהוי קרוב למזיד משום דהוה ליה למטעמיה

ונמצאת של חומץ כו
שהתורם מן החומץ על היין אין תרומתו תרומה, דיין וחומץ שני מינים הן

אם ספק
עד שלא תרמה החמיצה או לאחר שתרמה החמיצה

תרומה ויחזור ויתרום
ונותן שתיהן לכהן וכהן נותן לו דמי הראשונה שהיא גדולה מן השניה שהשניה מתמעטת כפי מה שעולה תרומת הראשונה, ולפי שהכהן הוא המוציא מחבירו ואנן קיימא לן בכל דוכתא המוציא מחבירו עליו הראיה לפיכך אינו לוקח בלא דמים אלא הקטנה וצריך שיתן לו דמי הגדולה שהיא הראשונה

הראשונה אינה מדמעת בפני עצמה
אם נפלה לפחות ממאה של חולין אין נעשית מדומע, דשמא אינה תרומה אלא השניה היא תרומה, וכן השניה אינה מדמעת בפני עצמה שמא הראשונה תרומה ולא השניה

ואין חייבים עליה חומש
זר שאכל הראשונה לבדה או השניה לבדה אינו משלם חומש כדין שאר אוכלי תרומה בשגגה

Download Audio File