Terumos 2:4-5

משנה ד
אין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה כל מין חטים אחד כל מין תאנים וגרוגרות ודבלה אחד ותורם מזה על זה כל מקום שיש כהן תורם מן היפה וכל מקום שאין כהן תורם מן המתקיים רבי יהודה אומר לעולם הוא תורם מן היפה

ר’ עובדיה מברטנורא

כל מין חטים אחד
ואע”ג דאיכא שחמתית ולבנה

וכל מין תאנים אחד
ואע”ג דאיכא שחורות ולבנות. תאנים בעודן לחים קרויין תאנים, וכשיבשו קרויין גרוגרות, וכשנדרסין בעגול קרויין עגול דבלה

תורם מן היפה
מן התאנים על הגרוגרות דתאנים יפים מן הגרוגרות

תורם מן המתקיים
מן הגרוגרות על התאנים, דגרוגרות מתקיימי טפי

לעולם הוא תורם מן היפה
דכתיב בהרימכם את חלבו לעולם בעינן חלבו, ואי פסיד יפסד. ואין הלכה כרבי יהודה

—————————————–

משנה ה
תורמין בצל קטן שלם ולא חצי בצל גדול ר’ יהודה אומר לא כי אלא חצי בצל גדול וכן היה רבי יהודה אומר תורמין בצלים מבני המדינה על הכופרים אבל לא מן הכופרים על בני המדינה מפני שהוא מאכל פוליטיקין

ר’ עובדיה מברטנורא

תורמים בצל קטן שלם
לפי שהוא מתקיים

ולא חצי בצל גדול
אף על פי שהוא יפה ממנו

רבי יהודה אומר לא כי
ר’ יהודה לטעמיה דאמר לעולם הוא תורם מן היפה

מבני המדינה
טובים לאכילה מן הכופרים הבצלים של בני הכפרים, אבל של בני הכפרים מתקיימים יותר

מפני שהוא מאכל פולטיקין
בצלים של בני המדינה הוא מאכל לאנשים חשובים, והם יפים יותר מאותן של בני הכפרים. פולטיקין, בני פלטרין של מלכים

Download Audio File